Hög tillväxt men lågt offentligt sparande

2017-11-17 | Pressmeddelande

Ekonomistyrningsverkets prognos visar på en fortsatt hög BNP-tillväxt som stärks av en expansiv finanspolitik nästa år. Reformerna i budgetpropositionen för 2018 höjer utgifterna och sänker skatteintäkterna. Överskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande minskar från 0,9 procent av BNP i år till 0,5 procent 2019. Överskottsmålet nås inte.

Högkonjunkturen håller i sig. BNP växer med 2,9 procent i år och antalet sysselsatta ökar med 110 000 personer. Förslagen i budgetpropositionen bidrar till att höja tillväxten både 2018 och 2019 men ökningstakten för både BNP och sysselsättningen dämpas ändå jämfört med i år.

De största satsningarna i budgetpropositionen är höjda statsbidrag till kommunerna, förbättringar inom hälso- och sjukvården och utökade satsningar på utbildning. Utgifterna för migration och integration sjunker kraftigt från och med 2018, vilket dämpar den totala utgiftsökningen. Utgiftstaken klaras med god marginal hela prognosperioden.

Efter två år med exceptionellt stora ökningar av skatteintäkterna bromsar ökningen in 2017. Orsakerna är flera. I år är skattehöjningarna betydligt mindre än förra året. Kommande år bidrar skattesänkningar till att dämpa ökningen samtidigt som viktiga baser för skatteintäkterna, som till exempel löner, vinster och bostadsinvesteringar, utvecklas långsammare än i år.

Den offentliga sektorns finansiella sparande uppgår till 0,9 procent av BNP i år, men sjunker till 0,5 procent 2019. Givet målnivån för det finansiella sparandet framstår överskotten 2018 och 2019 som låga med tanke på konjunkturläget. Den offentliga skulden är dock låg och fortsätter att sjunka.

Prognosen i siffror

  2017 2018 2019
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
 2,9   2,5  1,7
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
 42  27 24
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
 0,9  0,6  0,5
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor  43  56  93
Budgetsaldo – miljarder kronor  42  11  47
Visa prognosen

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: