ESV vill se kraftfullt agerande och ökat ansvarstagande för digitaliseringen av det offentliga Sverige

2017-03-16 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat sin årliga delrapport för myndighetens två regeringsuppdrag som stödjer regeringens satsning på digitalisering. ESV konstaterar att det offentliga Sverige inte använder digitaliseringens möjligheter i tillräcklig utsträckning för att nå regeringens mål. I rapporten ger ESV förslag på åtgärder, bland annat att regeringen behöver formulera en strategi för nationell digital infrastruktur.

ESV anser att digitaliseringens möjligheter är en av de viktigaste faktorerna för det offentliga Sveriges förmåga att möta medborgarbehov och effektivisera verksamheten. ESV:s rapport visar att förvaltningen inte har lyckats med det på ett sådant sätt som är önskvärt för att nå regeringens mål på området. Inte minst sett till offentliga sektorns digitaliseringstakt ur ett internationellt perspektiv.

I rapporten lämnar ESV förslag på åtgärder för att bidra till en ökad digitalisering av det offentliga Sverige. Sammanfattningsvis föreslår ESV att 

  • regeringen agerar kraftfullt för att etablera en nationell digital infrastruktur 
  • myndigheter både behöver få och ta ökat ansvar för digitalisering 
  • Sverige behöver en digitaliseringsmyndighet.

ESV:s analys bygger på myndighetens egna undersökningar och rapporter från bland andra Digitaliseringskommissionen och Sveriges kommuner och landsting.

Central finansiering och samlat stöd till förvaltningen

Konkret innebär ESV:s förslag bland annat att regeringen formulerar och implementerar en nationell strategi för digital infrastruktur, och säkerställer en central finansiering för detta. Regeringen behöver prioritera vissa områden inom ramen för en sådan struktur, där elektronisk legitimering och underskrift bör få högsta prioritet.

Myndigheterna å sin sida behöver fördjupa uppföljningen av hur väl man använder digitaliseringens möjligheter, och hur effektivt man tillhandahåller it. Här ingår att till regeringen redovisa införandeplaner för nyttorealisering.

ESV instämmer i regeringens bedömning att det behövs en aktör som får ett samlat ansvar för digitaliseringen av offentlig sektor. ESV tycker att en sådan aktör bland annat bör få ansvar för att fortsätta följa upp utvecklingen av digitaliseringen av det offentliga Sverige, och samordna erfarenhetsutbytet i offentlig sektor. Myndigheten bör även ge stöd, rådgivning och utbildning till den övriga förvaltningen, bland annat för att öka realiseringen av nyttor i olika utvecklingsinitiativ. Myndigheten bör även få ansvar för normering i frågor om bland annat interoperabilitet, med hjälp av till exempel föreskrifter och arkitektoniska riktlinjer.

Dela

Senast uppdaterad: