ESV lämnar förslag för att effektivisera myndigheters arbete med intern styrning och kontroll

2017-10-02 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat regeringsuppdraget att kartlägga och analysera hur de så kallade internrevisionsmyndigheterna tillämpar förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. ESV:s slutsats är att alla internrevisionsmyndigheter tillämpar förordningen, men med viss variation. ESV har lämnat förslag på förändringar i regleringen med syfte att effektivisera myndigheternas arbete med intern styrning och kontroll.

ESV:s kartläggning visar att alla internrevisionsmyndigheter anser att de har nytta av förordningen om intern styrning och kontroll, samt att huvuddelen av myndigheterna genomför riskanalyser och använder sig av dem. Myndigheterna beaktar till stor del risken för otillbörlig påverkan, bedrägerier eller annan oegentlighet i arbetet med riskanalyser. Samtidigt identifierar man inte risker och kontrollåtgärder främst utifrån förordningen, utan som en reaktion på händelser inom och utanför organisationen.

ESV:s utredning visar att förordningen även fyller ett syfte för regeringen, bland annat i relation till riksdagen och EU. En stor del av de berörda myndigheterna är nöjda med utformningen av förordningen och vill behålla den som den är. Samtidigt är det relativt många myndigheter som vill förändra den. ESV drar sammantaget slutsatsen att det finns behov av justeringar i förordningen.

Förslag för att effektivisera myndigheternas arbete

I rapporten lämnar ESV följande förslag på förändringar i förordningen om intern styrning och kontroll, som skulle behöva genomföras i syfte att effektivisera myndigheternas arbete:

  • Lyft fram myndighetsledningens ansvar för intern styrning och kontroll.
  • Lyft in den interna miljön i förordningen.
  • Förtydliga kopplingen mellan intern styrning och kontroll och arbetet mot oegentligheter.
  • Förtydliga förordningens koppling mot myndighetens uppgift och mål.
  • Möjliggör ett bredare fokus för riskanalysen.
  • Knyt dokumentationskravet till bedömningen av den interna styrningen och kontrollen.
  • Använd samma period för bedömningen som för årsredovisningen.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: