ESV har beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd

2017-11-02 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har fattat beslut om regeländringar för fem förordningar och de statliga inrapporteringskoderna (S-koder). De flesta ändringarna träder i kraft den 1 januari 2018.

ESV har gjort ett antal ändringar av föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Ändringarna ska tillämpas från den 1 januari 2018.

ESV har gjort förtydliganden av föreskrifterna om avsättningar som rör avhjälpande av miljöskador. Framtida utgifter för avhjälpande av miljöskador ska redovisas på en egen rad i balansräkningen, under rubriken Avsättningar. ESV har även infört en definition för vad som avses med avhjälpande av miljöskador (4 kap. 2 § FÅB). Information ska lämnas i not om vilka miljöobjekt som avses och hur framtida utgifter är tänkta att finansieras.

Till följd av regerings beslut att ta bort det generella kravet på delårsrapport för vissa statliga myndigheter (8 kap. 1 § FÅB), har ESV tagit bort omnämnandet av delårsrapporten i föreskrifterna till 1 kap. 3 och 4 §§ FÅB, samt ett särskilt förtydligande i allmänna råd till 3 §. En stor del av reglerna om delårsrapporten i föreskrifter och allmänna råd till 8 kapitlet FÅB har också tagits bort.

ESV:s har även gjort ändringar i föreskrifterna till 2 kap. 3 § FÅB i förteckningen över myndigheter som varje år ska lämna särskild dokumentation till ESV, för arbetet med årsredovisningen för staten.

Ändrade föreskrifter och allmänna råd till bokföringsförordningen

ESV har även anpassat sina föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:606) om myndigheters bokföring, som följd av att det generella kravet på delårsrapport har tagits bort. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2018.

Förändringarna innebär att ESV tagit bort reglerna om brytdag vid halvårsskifte i föreskrifterna till 10 § bokföringsförordningen. Samt att särregler om rapportering vid halvårsskifte tagits bort i föreskrifter och allmänna råd till 21 § bokföringsförordningen, om inrapportering till statsredovisningssystemet. Samtidigt skärps och utvecklas reglerna om rapportering per kvartal, för att upprätthålla och förbättra kvaliteten i den ekonomiska information som används kvartalsvis i nationalräkenskaperna.

Nya föreskrifter till anslagsförordningen

ESV har lagt till två nya föreskrifter till anslagsförordning (2011:223), som ska tillämpas från den 1 januari 2018.

I en ny föreskrift för 12 § anslagsförordningen förtydligar ESV vad som avses med utgifter för avhjälpande av miljöskador på vatten, vattenområde eller grundvatten. Här förtydligas också att utgifter för återställande, nedmontering och bortforsling av anläggningstillgångar inte räknas som avhjälpande av miljöskador. ESV har även infört en ny föreskrift om hur man ska tillämpa övergångsbestämmelsen till anslagsförordningen.

Nya föreskrifter och allmänna råd till momsförordningen

ESV har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd till förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt (ofta kallad momsförordningen). Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2018.

I de nya föreskrifterna till 4 § momsförordningen förtydligar ESV vad som ingår i begreppet representation eller liknande ändamål. Av föreskriften framgår också att förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde vid ett arbetsmöte inte ses som extern representation. I ett nytt allmänt råd till 4 § förtydligas vad som avses med förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde.

Ändrade föreskrifter till förordningen om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

ESV har uppdaterat sina föreskrifter till 3 § förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. Uppdateringarna handlar om vidareutveckling av standarder som används vid olika former av webbhandel som har efterfrågats av många köpare i offentlig sektor. ESV har ersatt specifikationen SFTI Scenario 6.5.2 Avrop mot ramavtal med PEPPOL BIS Orderöverenskommelse. ESV har även lagt till den nya specifikationen PEPPOL BIS Punch Out. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2018.

Nya S-koder

ESV har ändrat sina föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder). ESV inför två nya S-koder för redovisning av behållning och valutakursförändring på valutakonto i Riksgäldskontoret. Vidare införs en ny kod för betalningsförmedlare som ska användas vid redovisning av betalningar och valutakursförändringar på valutakonton i Riksgäldskontoret. Mot den bakgrunden justeras också benämning och förklarande text till S1933. Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 juli 2018, och ska tillämpas vid inrapportering från och med Hermes-period 07a.

ESV har även uppdaterat förteckningen över inrapporteringsfrekvenser för S-koder, och ändrat inrapporteringsfrekvensen för vissa S-koder. ESV har också förtydligat vissa förklarande texter och gjort några övriga redaktionella ändringar av föreskrifterna om S-koder. Dessa ändringar träder i kraft den 1 december 2017.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: