ESV ger ut vägledning om planering och uppföljning

2017-09-07 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har gett ut en vägledning för processen kring planering och uppföljning. Syftet med vägledningen är att beskriva hur myndigheter på ett övergripande plan kan arbeta med planering och uppföljning samt att genom ett antal frågeställningar väcka diskussioner som kan utveckla processen.

I vägledningen fokuserar vi på processen för planering och uppföljning, som är en del av verksamhetsstyrningen. Processen kan kombineras med olika typer av modeller och verktyg. Även om verksamhetsstyrning skiljer sig åt mellan myndigheter är frågorna och strukturen i denna vägledning relevant för alla myndigheter.

I vägledningen beskriver vi hur processen för planering och uppföljning ser ut i statliga myndigheter på ett generellt plan. För att processen ska vara effektiv bör den struktureras utifrån utgångspunkterna: sammanhållen, integrerad och engagerad. Med sammanhållen menas att processen ska ta avstamp i myndighetens strategiska plan och arbetsordning. Integrerad process syftar till att processen ska omfatta de krav myndigheten beslutat, till exempel, ekonomi, arbetsmiljö och jämställdhet. Med engagerad menar vi att processen ska motivera alla i myndigheten.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: