ESV föreslår tydligare beställningsbemyndiganden

2017-12-22 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat förslag till regeringen för att förtydliga styrningen och redovisningen av myndigheternas beställningsbemyndiganden. Förslagen är en del av ESV:s regeringsuppdrag att kartlägga och analysera hur beställningsbemyndiganden tillämpas.

Bakgrunden till uppdraget är att regeringen vill få en bättre bild av hur hanteringen av beställningsbemyndiganden går till på myndigheterna och i Regeringskansliet. Enligt ESV:s kartläggning och analys behöver styrningen och redovisningen av beställningsbemyndiganden tydliggöras.

ESV föreslår därför att

  • det alltid bör framgå av bemyndigandetabellen i regleringsbrevet om fördelningen av infriade åtaganden mellan åren är styrande (bindande) eller indikativa, samt vilket slutår som finns för respektive bemyndigande
  • ta bort vissa beställningsbemyndiganden
  • regeringen ändrar i 18 § anslagsförordningen (2011:223) och inför ett krav på att myndigheterna ska redovisa utestående åtaganden som finns kvar från tidigare bemyndiganden
  • regeringen bör göra en sammanställning av fleråriga överenskommelser med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om riktade statsbidrag, och att dessa överenskommelser bör följas upp i budgetpropositionen
  • det bör utredas om det finns möjlighet till ett gemensamt systemstöd för bemyndigandehanteringen.

ESV:s kartläggning genomfördes i två parallella spår, en dokumentstudie och en enkätundersökning. Resultat, analys och förslag har sammanställts i ESV:s rapport Ekonomiska bindningar på statens budget.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: