ESV anser att resolutionsavgiften inte ska öka reformutrymmet

2017-03-31 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss av promemorian Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven. ESV har inget att invända mot förslaget att ändra resolutionsavgiften, men anser att man bör överväga ett tak för avgiftsuttaget. ESV anser även att avgiften bör räknas av vid uppföljningen av överskottsmålet.

En snabbare uppbyggnad av resolutionsreserven innebär att Sverige lättare kan hantera kostnaden för en kris i finanssektorn, utan skattehöjningar eller nedskärningar inom andra områden. Med det avgiftsuttag som regeringen föreslår skulle resolutionsreserven uppgå till drygt 400 miljarder kronor efter 20 år, om reserven inte används. Det motsvarar mer än 4 procent av BNP.

Det tak för avgiftsuttaget som ESV föreslår behöver inte utesluta att nya aktörer på marknaden måste betala resolutionsavgifter. ESV delar regeringens bedömning att nya aktörer inte ska kunna dra nytta av tidigare inbetalda medel utan att själva behöva bidra.

Resolutionsavgiften stärker det finansiella sparandet och därmed utrymmet för reformer. Eftersom resolutionsavgiften är till för att kunna användas vid en eventuell framtida kris anser ESV att den bör räknas av från det finansiella sparandet vid uppföljningen av överskottsmålet.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: