EA-värderingen visar återigen ett gott resultat

2017-04-20 | Nyhet

Årets ekonomiadministrativa värdering (EA-värdering) är färdig och precis som tidigare år visar den ett gott resultat. Sammantaget följer myndigheterna i stor utsträckning de regler som EA-värderingen mäter. Det område där myndigheterna i störst omfattning avviker från reglerna är att skicka in hyresavtal i tid till Ekonomistyrningsverket (ESV).

ESV fastställer årligen ett EA-värde för myndigheterna under regeringen. EA-värderingen består av två delar, dels en självdeklaration (myndighetsfrågorna), dels en extern bedömning (koncernfrågorna). Resultatet för värderingen av 2016 visar att myndigheterna sammantaget följer reglerna som koncernfrågorna mäter till 96 procent. För myndighetsfrågorna är siffran 98 procent.

Myndigheterna följer väl de ekonomiadministrativa bestämmelserna om finansiella befogenheter, redovisning och internkontroll. Ett annat positivt resultat är att det fortsatt är få myndigheter som har fått det lägsta värdet C i någon av EA-värdets två positioner. Värt att notera är att för 2016 har ingen myndighet fått myndighetsvärde C, och det är endast en myndighet som fått koncernvärde C.

Frågan om hyresavtal påverkar EA-värdet negativt

De två koncernfrågor där myndigheterna i mer än obetydlig omfattning avviker från reglerna är inom området övriga regler. Det gäller dels reglerna om att skicka in hyresavtal i tid till ESV, som endast uppfylls till 44 procent av myndigheterna. Dels frågan om att rapportera särskild information i statsredovisningssystemet om garantiförbindelser och övriga ansvarsförbindelser, som uppfylls till 85 procent.

Även i år har frågan om hyresavtalen stor inverkan på myndigheternas EA-värde. Om frågan inte hade varit med i värderingen skulle ytterligare 33 (av totalt 198) myndigheter haft det högsta EA-värdet AA i år.

Under Lilla redovisningsdagen berättar vi mer om resultatet av EA-värderingen för 2016 och hur ESV arbetar vidare med EA-värdering 2017.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: