Boverket har effektiviserat arbetet med plan- och bygglagen

2017-02-15 | Nyhet

När en ny Plan- och bygglag infördes 2011 ställdes stora krav på att Boverket skulle leverera vägledningar. För att svara upp mot de förväntningar som ställdes bestämde Boverket sig för att använda digitala verktyg för att få ut informationen istället för tryckta handledningar som de använt tidigare.

Plan- och bygglagen utgörs av en komplex lagstiftning som ställer stora krav på de som använder den. Boverkets uppgift är att stödja de som arbetar med lagen. Det är främst handläggare på kommuner och länsstyrelser som Boverkets vägledningar vänder sig till.

Boverket stöder och hjälper de som arbetar med lagen genom att ta fram vägledningar och metoder kring hur kommunen bland annat tar fram översiksplaner, detaljplaner eller hur byggnadsnämnden ska handlägga bygglov.

Ett digitalt verktyg växer fram

När den nya lagen togs fram ställdes Boverket inför en stor utmaning då nya föreskrifter och handledningar skulle tas fram på en kort tid. Genom samarbete med SKL, länsstyrelserna, Lantmäteriet och de större städerna kom man överens om ett digitalt verktyg som inte bara innehöll information och var en kunskapsbank utan också innehöll interaktiva delar med bland annat frågor och svar.

Verktyget som heter PBL-kunskapsbanken, där PBL står för plan och bygglagen, ger bland annat konkret hjälp genom en e-tjänst för att beräkna sanktionsavgifter, något som är en komplicerad uppgift.

PBL kunskapsbanken är ett webbaserat verktyg för alla som använder sig av plan- och bygglagen. Man kan till exempel hitta direkta hänvisningar till lagtexter och på egen hand kan man ta reda på vilka som är inblandade i regionplanering och hur denna kan gå till, om processen för hur en detaljplan tas fram samt vilka planbestämmelser som kan användas.

PBL kunskapsbanken har utvecklats till en egen webbplats med nyhetsbrev, webbsändningar, bevakning av rättsfall, uppföljning av lagens tillämpning och blogg.

Nytt sätt att arbeta

Det digitala verktyget innebär ett helt nytt sätt att arbeta på, både för Boverket och för handläggarna ute i landet. Men det har också inneburit att det ställs andra krav på Boverkets experter, nya arbetssätt kräver ny kunskap.

– Det är ett stort förändringsarbete som Boverket genomfört. Det fanns en grundidé och en stark vilja. Man måste bestämma sig för att arbeta annorlunda, säger Janna Valik, generaldirektör för Boverket.

– I början fanns oro hos experterna att det digitala verktyget inte ger samma tyngd åt vägledningarna, fortsätter Janna Valik.

Vart efter arbetet fortskred började dock medarbetarna att ändra inställning och se fördelarna. När man väl kunde se vad verktyget innebar så var alla med.

Från början var det en liten del av Boverket som arbetade med att ta fram verktyget. Man har nu succesivt fortsatt förändringsarbetet i olika delar av Boverket. Det finns mycket som kan utvecklas, bland annat kan fler e-tjänster skapas.

Ökad kvalitet

Fördelarna är att det nu är lättare att revidera och uppdatera informationen för Boverket. Verktyget har också inneburit att det är lättare att ta fram ett korrekt beslutsunderlag på Länsstyrelser och kommuner. Det finns en stor samhällsnytta med kortare handläggningstid och ett system som är mer rättssäkert.

Dela

Kontakt