Utvärdering av ESV:s prognoser för 2015

2016-05-17 | Nyhet

I sin årliga rapport till regeringen har Ekonomistyrningsverket (ESV) utvärderat sina prognoser för statens budget och den offentliga sektorns finanser. Utvärderingen för 2015 visar att såväl ESV som regeringen underskattade både inkomsterna och utgifterna i statens budget. Utvärderingen visar även att samtliga prognosinstitut underskattat både BNP-tillväxten och den offentliga sektorns finansiella sparande.

I prognosutvärderingen jämför ESV sina prognoser med andra prognosmakare och analyserar prognosförändringarna i detalj. I årets rapport utvärderar ESV prognoserna från september 2013 till och med december 2015.

Underskattning av inkomsterna och utgifterna på statens budget

ESV:s prognoser på statens budget jämförs med regeringens prognoser under samma period. Utvärderingen visar att båda underskattade inkomsterna och att regeringens inkomstprognoser låg närmare utfallet än ESV:s. Utgiftsprognoserna var också underskattade av båda men låg relativt nära varandra under hela perioden.

ESV:s prognos på de totala skatteintäkterna underskattades av flera orsaker: höga kapitalvinster, tillfälligt höga bolagsskatter, skattehöjningar, underskattad BNP-tillväxt och övergången till ENS 2010, som är ett nytt regelverk för nationalräkenskaperna.

ESV:s utgiftsprognoser underskattades främst till följd av beslut om ökade utgifter i budgetarna för 2014 och 2015. Regeringens beslut om att tidigarelägga vissa utgifter avseende 2016 till 2015 bidrog också till underskattningen. Fler asylsökande höjde utgifterna för migration och integration och fler sjuka samt längre sjukperioder höjde utgifterna för sjukförsäkringen.

Underskattning av BNP och finansiellt sparande

ESV:s prognoser för BNP och den offentliga sektorns finansiella sparande jämförs med prognoserna från andra statliga prognosinstitut och de största svenska bankerna. Utvärderingen visar att BNP-tillväxten underskattades av alla prognosinstitut vid samtliga tillfällen under utvärderingsperioden. Även så sent som under hösten 2015 låg prognoserna långt under det faktiska utfallet.

Det finansiella sparandet underskattades också av alla institut vid samtliga tillfällen. Undantaget var regeringen som hösten 2013 och våren 2014 hade prognoser som låg i nivå med utfallet.

Dela

Senast uppdaterad: