Överskott i de offentliga finanserna i år

2016-06-16 | Pressmeddelande

Det finansiella sparandet i offentlig sektor blir i år 3 miljarder kronor enligt Ekonomistyrningsverkets prognos. Det är första gången sedan 2009 som sparandet är positivt. Nästa år blir det underskott igen. Utgiftstaket klaras alla år men utrymmet för ytterligare reformer är begränsat nästa år.

BNP fortsätter öka snabbt i år, med 3,4 procent. Den inhemska efterfrågan fortsätter att ge ett stort bidrag till tillväxten medan nettoexporten sänker den. Den offentliga konsumtionen ökar kraftigt till följd av migrationen. Nästa år dämpas BNP-tillväxten till 2,0 procent. Efterfrågan på arbetskraft är hög och sysselsättningen fortsätter att öka starkt i år och nästa år. Det leder till att arbetslösheten sjunker under sin jämviktsnivå 2017, till 6,4 procent.

Skatteintäkterna ökar snabbt i år till följd av skattehöjningar på 36 miljarder kronor och den starka tillväxten i ekonomin. Nästa år ökar intäkterna långsammare då tillväxten bromsar in.

Även utgifterna ökar mycket i år och nästa år. I år är det framför allt utgifterna för migrationen som stiger till följd av det stora antalet asylsökande i slutet av förra året. Nästa år är det främst den aviserade höjningen av statsbidragen till kommunerna som ökar utgifterna. Dessutom ökar EU-avgiften och internationellt bistånd relativt mycket eftersom de är tillfälligt låga i år.

Det finansiella sparandet förbättras från 2018 men överskottsmålet nås inte under prognosperioden. Utgiftstaken klaras samtliga år. Däremot är marginalen till taket liten 2017, om man beaktar behovet av säkerhetsmarginal. Det finns därför endast ett begränsat utrymme för nya beslut om utgiftsökningar.

Prognosen i siffror

  2016 2017 2018
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
3,4 2,0 1,6
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
3 -16 3
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
 0,1  -0,4  0,1
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor  39  23  65
Budgetsaldo – miljarder kronor  36  3  22
Visa prognosen

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: