Myndighetsgemensamt arbete för en effektivare digitalisering

2016-06-20 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) samlar just nu in information om ett antal myndigheters it-användning. Projektet ska bidra till ett lärande hos de myndigheter som deltar, men ambitionen är att även övriga myndigheter på sikt ska kunna dra nytta av arbetet. Projektet är en del av ESV:s arbete som bidrar till statsförvaltningens digitalisering.

ESV arbetar tillsammans med omkring 70 myndigheter för att samla in informationsunderlag om myndigheternas it-användning och digitalisering. Det är en fortsättning på ESV:s tidigare kartläggningar av myndigheternas it-användning.

ESV kommer årligen att samla in information om bland annat:

  • nyckeltal för it-kostnader
  • mognadsmått för hur myndigheterna använder it som en del av verksamhetsutvecklingen
  • information om myndigheternas strategiska it-projekt.

– Arbetet ska bidra till ett lärande hos de myndigheter som deltar. Informationen blir också en del av underlaget till ESV:s fortsatta analys av statsförvaltingens digitalisering. Den ökade kunskapen om förvaltningens digitalisering som projektet bidrar till kan även användas i regeringens uppföljning av myndigheterna, bland annat i myndighetsdialogen, säger Patrick Freedman som ansvarar för ESV:s arbete med att samla in myndigheternas nyckeltal och mognadsbedömningar.

Nya resultat till hösten

Under juni träffar ESV bland annat ekonomer och controllers från de deltagande myndigheterna. På träffarna går man igenom ESV:s nya förslag på nyckeltal och mognadsmått, och justerar dem efter gruppens gemensamma önskemål. Ett fokus i arbetet är myndigheternas förmåga att arbeta med nyttorealisering.

Parallellt träffar ESV även it-utvecklare, e-förvaltningsstrateger och andra verksamhetsutvecklare från myndigheterna, för en liknande genomgång av strategiska it-projekt – det vill säga verksamhetsutvecklingsinitiativ som tar stöd av digitalisering. Viktiga delar i arbetet är att identifiera projektens kostnader, nyttor och risker, och ta fram gemensamma begreppsdefinitioner.

Efter sommaren kommer ESV att sammanställa det insamlade materialet och kvalitetssäkra informationen tillsammans med myndigheterna. Senare under hösten kommer ett första resultat att redovisas. Ambitionen är att även myndigheter som inte deltar i arbetet på sikt ska kunna använda sig av metoden.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: