Inspiration och goda exempel från en effektivare statsförvalting

2016-05-04 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har uppdaterat webbplatsen med ett nytt avsnitt om att effektivisera verksamheten. Beskrivningen av hur myndigheterna kan arbeta med effektiviseringar grundar sig på erfarenheterna från ESV:s arbete med att identifiera goda exempel på ökad effektivitet i statsförvaltningen.

Kravet på effektivitet och god hushållning i statsförvaltningen är tydligt i riksdagens och regeringens styrning. Myndigheterna ansvarar för att leva upp till kravet och att arbeta för att effektivisera sin verksamhet.

– Med det nya webbavsnittet vill ESV understryka att kravet på effektivitet bör återspeglas i planeringen av myndighetens verksamhet. Vi vill också ge inspiration med goda exempel på framgångsrika effektiviseringar på myndigheterna, säger Jolanta Feliga, som arbetar med ESV:s regeringsuppdrag Effektivare statsförvaltning.

Effektivitet skapas i relationen mellan kostnad och kvalitet

ESV definierar effektivitet som relationen mellan kostnad och kvalitet. Ökad effektivitet innebär att en verksamhet utförs till en minskad kostnad med oförändrad kvalitet, eller att kvaliteten ökar till samma kostnad. Det optimala är om myndigheten kan öka kvaliteten i verksamheten till en minskad kostnad.

– Det går att effektivisera verksamheten med fokus på olika saker, till exempel måluppfyllelse, yttre effekter eller samhällsnytta. Att effektivisera utifrån relationen mellan kostnad och kvalitet ger en mer precis koppling till målet om att hushålla med resurserna. Detta synsätt skapar fokus på både produktivitet och kvalitet, som har direkt koppling till verksamhetens effekter, säger Jolanta Feliga.

Goda exempel på olika tillvägagångssätt

Det finns många olika tillvägagångssätt för att effektivisera verksamheten. De goda exempel som ESV lyfter fram från statsförvaltningen fokuserar på följande fem arbetssätt, som är vanligt förekommande i myndigheternas effektiviseringsarbete:


Vill du dela med dig av er myndighets arbete med effektivisering? Kontakta ESV på effektivitet@esv.se.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: