ESV ser behov av ökad styrning och förbättrad uppföljning av statsförvaltningens digitalisering

2016-03-15 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat sin första delrapport för uppdraget att ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning. ESV konstaterar att det finns flera områden där det offentliga Sverige kan bli bättre på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Förbättrad styrning och uppföljning, mer samverkan samt ökad kompetens inom verksamhetsutveckling är fyra sådana områden.

– Utifrån den analys ESV har genomfört är det tydligt att digitaliseringen inte är en prioriterad fråga i det offentliga Sverige. Åtminstone inte på det sätt som vore önskvärt utifrån regeringens uttalade ambitioner om att Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter, säger Ulrica Häll, utredare på ESV.

ESV anser att anledningen till att digitaliseringen inte prioriteras högre delvis beror på att tillgängliga styrmedel inte används i tillräckligt stor utsträckning, och på att regeringens och myndigheternas uppföljning inom området är ofullständig.

Sveriges ställning i EU försvagas

ESV konstaterar att det inte finns någon undersökning som ger ett fullständigt svar på hur digitaliseringen av det offentliga Sverige förhåller sig till omvärlden. ESV bedömer att EU-kommissionens benchmark för e-förvaltning är den undersökning som är bäst lämpad att utgå ifrån i dagsläget. Utifrån denna undersökning har Sverige en fortsatt god position i förhållande till andra länder i EU. Sverige har dock tappat flera placeringar de senaste åren.

Mer samverkan och ökad kompetens

ESV anser att det behövs mer samverkan över hela det offentliga Sverige för att förvaltningen ska bli bättre på att använda sig av digitaliseringens möjligheter. En sådan samverkan kan stimuleras genom förbättrade incitament. Det kan till exempel handla om att regeringen arbetar för att undanröja hinder i form av sekretessregler, eller finansierar samverkansprojekt.

ESV anser även att hela det offentliga Sverige behöver bli bättre på att driva verksamhetsutveckling på ett kvalitativt och effektivt sätt. Framför allt behövs det insatser för att stärka kompetensen inom nyttorealisering, portföljstyrning, förändringsledning och projektstyrning.

Dela

Senast uppdaterad: