ESV efterlyser tydligare styrning av statens digitalisering

2016-05-24 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Näringsdepartementets remiss Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden. ESV ställer sig positivt till flera av Digitaliseringskomissionens ställningstaganden. ESV understryker dock att det behövs en tydligare styrning samt fler och snabbare beslut om åtgärder, för att digitaliseringens möjligheter ska kunna tas tillvara så effektivt som möjligt.

ESV ifrågasätter Digitaliseringskommissionens uppfattning att så kallade mjuka former av statlig styrning skulle vara särskilt lämpade för att styra utvecklingen i riktning mot en effektivare användning av digitaliseringens möjligheter. ESV instämmer därför inte i förslaget om att staten behöver använda och utveckla former för mjuk styrning för att snabba på digitaliseringen. ESV anser snarare att de traditionella styrmedlen behöver tillämpas på ett effektivare och mer ändamålsenligt sätt.

ESV anser att Digitaliseringskommissionens omvärldsanalys är ett intressant bidrag till diskussionen om digitaliseringens påverkan på en rad olika dimensioner av samhället. ESV påpekar dock att det i första hand inte behövs fler omvärldsanalyser som beskriver vad digitaliseringen innebär och vilka fördelar den för med sig. Det som behövs är tydliga beslut om åtgärder som leder till de önskade resultaten.

Digital post och underlättande lagstiftning

ESV ställer sig positivt till förslaget om en utfasning av traditionell posthantering i staten och att digital post från myndigheterna blir förstahandsval. ESV anser dock att regeringen ska fatta beslut om utfasningen, snarare än att främja den.

ESV anser att förslaget om att tillsätta en utredning för att kartlägga lagstiftning som försvårar digitalisering är utformat på ett sätt som riskerar att leda till slöseri med tid och resurser. ESV anser att regeringen bör överväga att i stället ta fram ett förslag på en lagstiftning som underlättar digitalisering, och använda det som utgångspunkt för en analys av befintlig lagstiftning.

Dela

Senast uppdaterad: