Effektiv samverkan för ökat stöd till våldsutsatta

2016-10-31 | Nyhet

Länsstyrelsen i Stockholm har använt metoderna Lean och verksamhetslogik i utformandet av samverkan mellan olika aktörer, för att på ett effektivare sätt arbeta för att förhindra våld i nära relationer.

Länsstyrelsen i Stockholm fungerar som samverkansorgan för myndighetsplattformen Operation Kvinnofrid. De arbetar för att motverka våld i nära relationer, och förbättra samhällets stödinsatser till personer som är utsatta för våld. Plattformen är en samverkan mellan olika myndigheter och kommuner inom Stockholms län. Länsstyrelsen samordnar arbetet medan alla aktörerna arbetar med olika aktiviteter, som till exempel informationskampanjer i skolor, familjestödjande insatser och skydd till utsatta för hedersrelaterat våld.

En utgångspunkt för samverkan är att den ska bidra till ett mervärde för alla aktörer, och för att ge bättre stöd till aktörernas gemensamma målgrupp. Även om uppdraget att samordna alla aktörer ligger hos Länsstyrelsen är det en gemensam plattform. Arbetssättet har gett samverkansorganen struktur och ramar för arbetet. Det tydliggör uppdrag och syfte med verksamheten, och förbättrar styrning och uppföljning.

Rätt strategi beskriver hur man uppnår målen

Sedan Operation Kvinnofrid startades har Länsstyrelsen strävat efter att hitta nya metoder för att samverka i arbetet för att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Målet har varit att hitta samverkansformer både mellan olika myndigheter och mellan myndigheterna och samhället i övrigt.

År 2013 initierade man en nystart av plattformen. En beredande grupp bestående av alla samverkansparter formulerade ett övergripande mål för verksamheten, att ingen i Stockholms län ska utsättas för eller uppleva våld i nära relationer. De formulerade även sex delmål, bland annat att allmänheten har kunskap om våld i nära relationer och vet var man kan få stöd och hjälp. Målen antogs av Operation Kvinnofrids styrgrupp under 2014.

När målen var beslutade handlade det om att hitta effektiva tillvägagångsätt för att jobba mot de uppsatta målen. Det blev ett arbete som till stora delar föll på Ulrika Sandberg, som är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm och samordnare för plattformen.

– Vi hade målen, men inte strategin. För mig är strategin hur:et. Den beskriver hur vi ska jobba mot de uppsatta målen, säger hon.

För att ta fram en strategi har Operation Kvinnofrid använt sig av verksamhetslogik, som är ett systematiskt sätt att beskriva verksamhetens förutsättningar, genomförande och förväntade resultat. Genom att använda sig av verksamhetslogik kunde man bland annat strukturera aktiviter, prestationer, utfall och effekter. Mycket av inspirationen kom från Ekonomistyrningsverkets handledning i verksamhetslogik.

Verksamhetslogiken gav också ramar för uppföljning och mätning. Liksom hos många andra organisationer som vill mäta sin verksamhet hade man svårt att hitta mått och indikatorer som visar på vilka effekter som just detta initiativ leder till. Länsstyrelsen i Stockholm identifierade dock indikatorer som är möjliga att följa upp. Man hittade tidigare utformade indikatorer som andra aktörer hade tagit fram och slapp på så sätt dubbelarbete.

Lean visade vägen mot en fungerande samverkan

Operation Kvinnofrid har även arbetat med Lean, som är en metodik för verksamhetsutveckling med fokus på ständiga förbättringar.

– Lean har bidragit mycket till arbetet. Framförallt genom att metodiken visualiserar styrningen, och underlättar uppföljningen. Det skapar överblick och delaktighet och hjälper till att strukturera arbetet, säger Ulrika Sandberg.

Leanmetodiken har man använt för att bland annat identifiera Operation Kvinnofrids målgrupper, och dela in dem i kategorier. Då blev det tydligare hur samverkansplattformen skulle organiseras, och hur man skulle rikta aktiviteterna.

Exempel på plattformens målgruppskategorier:

  • Interna aktörer/samverkansparter: De organisationer som ingår i Operation Kvinnofrids samverkansplattform.
  • Externa aktörer inom området våld i nära relation: Myndigheter och idéburna organisationer som arbetar inom området våld i nära relationer.

Gemensamt arbete gav resultat

Att arbeta mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är ett uttalat område som de olika aktörerna ska arbeta med. Och alla myndigheter och kommuner har aktivt deltagit i arbetet. Var och en av aktörerna har sina roller och genom samverkan har de tillsammans skapat ett mervärde som man inte skulle kunnat åstadkomma på egen hand. Det är dock upp till varje aktör att själva implementera strategin. Ett arbete som man ständigt måste fortsätta att utveckla.

Förutom att strategin nu är framtagen har man på regional nivå genomfört workshops, och tagit fram informationsmaterial och filmer. Det mesta har finansierats av Länsstyrelsens medel. De övriga aktörerna har bidragit med tid och personal.

Hur kommer det sig då att arbetet med plattformen fungerat så bra? En framgångsfaktor är att plattformen har funnits under lång tid. Samtidigt har man sett vikten av att ha förståelse för varandras uppgifter, något som strategin hjälpt till att förtydliga. Aktörerna vill lära sig av varandra och det har de också gjort.

– En annan framgångsfaktor var att vi la ned tid i början för att sätta grunden för strategiarbetet. Det är något som man får igen senare i projektet, säger Ulrika Sandberg.

Dela

Kontakt