Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Myndigheten ska genomföra en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2017–2021. Granskningens inriktning bestäms i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 17 mars 2022.

ESV:s rapport