Utredning om behovet av internrevision

Myndigheten ska utreda om urvalet av de myndigheter som följer internrevisionsförordningen (2006:1228) är ändamålsenligt. Utredningen ska även avse om anställningskravet i 2 § internrevisionsförordningen är ändamålsenligt eller om internrevisionen vid vissa myndigheter bör kunna samordnas. Utredningen ska dessutom omfatta förutsättningarna för att särskilda granskningar som genomförs vid myndigheterna i större utsträckning ska kunna samordnas. I utredningen ska särskilt kraven för myndigheter som förvaltar EU-medel belysas, bl.a. med avseende på hur kraven på att följa internrevisionsförordningen kan påverkas av ändrade regelverk i den nya programperioden inom EU. Myndigheten ska vid behov lämna förslag på regeländringar.

Avstämning ska göras med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 januari 2021.

ESV:s rapport