Utreda förutsättningarna för en enhetlig struktur för resultatredovisningen i myndigheternas årsredovisningar

Myndigheten ska utreda förutsättningarna för att införa en enhetlig struktur för resultatredovisningarna i myndigheternas årsredovisningar. Förslaget ska utgå från regeringens behov av att ta del av och sammanställa information från flera årsredovisningar, men även omhänderta myndigheternas behov av att utforma resultatredovisningen för en ändamålsenlig rapportering av den egna verksamheten. I uppdraget ingår även att utreda om det ska vara ett obligatoriskt krav att inkludera ett avsnitt om intern styrning och kontroll i årsredovisningen för de myndigheter som omfattas av internrevisionsförordningen (2006:1228). Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 30 september 2022.

ESV:s rapport