Uppdrag inom området rättsliga kvalitetsuppföljningar

Myndigheten ska initiera och samordna en arbetsgrupp med berörda myndigheter inom området rättsliga kvalitetsuppföljningar. Arbetsgruppen ska överväga om, och i så fall hur, ökad transparens kan uppnås inom området, samt bedöma om det finns behov av och förutsättningar för ett utvecklat erfarenhetsutbyte samt metodutveckling på området.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 15 september 2022.

ESV:s rapport