Uppdatering av anvisning för pris- och löneomräkning av berörda anslags lokalkostnadsdelar

Ekonomistyrningsverket lämnar årligen ett prisomräkningsunderlag avseende myndigheternas lokalkostnader till regeringen. Underlaget lämnas i enlighet med 7 § förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket och ett särskilt regeringsbeslut med närmare anvisningar (Fi2011/5349).

Myndigheten ska föreslå en justering av ovan nämnda anvisningar som innebär att myndigheten utifrån eventuell nytillkommen information om myndigheternas hyresavtal även ska lämna ett reviderat underlag för året före innevarande budgetår. Myndigheten ska kommentera konsekvenserna av den föreslagna justeringen. Avstämning ska göras med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 april 2021.

ESV:s rapport