Underlag om investeringar för forskning och utveckling

Myndigheten ska ta fram ett underlag som visar utfallet 2021 för utgifterna för den forskning och utveckling (FoU) som staten ansvarat för och som motsvarar nationalräkenskapernas definition av FoU. Underlaget ska även innehålla en kvot för hur stor del av varje anslag som använts för FoU, som möjliggör en prognos för framtida utfall.

Underlaget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 14 juni 2022.