Stöd till Statens jordbruksverk

Myndigheten ska stödja Statens Jordbruksverk (Jordbruksverket) i dess uppdrag att ta fram en beskrivning av förvaltningsstrukturen för Sveriges operativa program för Europeiska havs- och fiskerifonden med utgångspunkt i de krav som ställs i relevant EU-regelverk för programperioden 2021–2027. Myndigheten ska lämna förslag på omfattning och detaljeringsnivå på den beskrivning av förvaltningsstrukturen för Sveriges operativa program för Europeiska havs- och fiskerifonden som Jordbruksverket ska ta fram. Myndigheten ska också göra en bedömning av om den beskrivna förvaltningsstrukturen uppfyller kraven i EU:s regelverk. Om myndigheten bedömer att förvaltningsstrukturen inte uppfyller kraven ska myndigheten beskriva bristerna och lämna rekommendationer till Jordbruksverket om vilka åtgärder som bör vidtas.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 september 2021. Redovisningen ska innehålla myndighetens bedömning av Jordbruksverkets beskrivning och en redogörelse för de rekommendationer som har lämnats.