Prisnivå för samhällsinvesteringar i myndigheternas budgetunderlag

Myndigheten ska utreda förutsättningarna för berörda myndigheter att lämna uppgifter om investeringar som avser samhällsändamål i löpande priser i stället för prisnivån det år då budgetunderlaget lämnas. Myndigheten ska göra en motsvarande bedömning av beställningsbemyndiganden för de anslag som används för att finansiera dessa investeringar. I uppdraget ingår också att utreda om den prisnivå som styr uppgifterna som myndigheterna lämnar i budgetunderlaget bör regleras i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag i stället för som i dag i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter som meddelats med stöd av den nämnda förordningen. I så fall ska myndigheten lämna förslag till en sådan reglering. Avstämning ska göras med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 november 2021.