Framtagande av rapport om den ekonomiska styrningen i staten

Myndigheten ska ta fram en rapport om den ekonomiska styrningen i staten, som bland annat innehåller en redogörelse för vad den ekonomiska styrningen omfattar, hur den har utvecklats och förändrats över tid och vilka utmaningar den står inför. Med den ekonomiska styrningen avses resultatstyrningen, den finansiella styrningen, den interna styrningen och kontrollen samt internrevisionen. Rapporten ska både utgöra en kunskapskälla och vara ett diskussionsunderlag för den framtida utvecklingen av den ekonomiska styrningen i staten. Myndigheten ska samråda med Riksgäldskontoret beträffande beskrivningen av den del av den ekonomiska styrningen som omfattar statens garanti- och utlåningsverksamhet. Rapporten ska belysa den ekonomiska styrningen från myndigheternas, regeringens och riksdagens perspektiv.

Avstämning ska göras med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 april 2021.

ESV:s rapport