Beställningsbemyndiganden - Stödsystem, prognoser och användning

Myndigheten ska genomföra en kartläggning och analys av

  • de systemstöd som myndigheter använder sig av och som ligger till grund för redovisning av ekonomiska åtaganden och infrianden av dessa i förhållande till tilldelade beställningsbemyndiganden
  • hur dessa systemstöd är kopplade till andra relevanta systemstöd såsom investeringsplaner, bidragssystem och den ekonomiska redovisningen
  • orsaker till de överskridanden av beställningsbemyndiganden som skett under 2016–2021
  • förutsättningarna för att inhämta en prognos från myndigheterna om åtaganden och infrianden för beslutade beställningsbemyndiganden så att budgetpropositionen kan baseras på ett mer aktuellt underlag än myndigheternas budgetunderlag.

Myndigheten ska analysera om det går att skapa förebilder för utformning av systemstöd för beställningsbemyndiganden, och i så fall lämna förslag om hur sådana bör spridas till myndigheterna samt vilken roll Ekonomistyrningsverket skulle kunna ha i det fortsatta arbetet. Myndigheten ska vidare analysera om förståelsen för systemet med beställningsbemyndiganden kan ökas genom att förändra begrepp eller uppställningsformer och i så fall lämna förslag om detta. Slutligen ska förslag lämnas om vilka prognoskrav som bör ställas och hur prognoser för beställningsbemyndiganden skulle kunna inhämtas från myndigheterna inför budgetpropositionen.

Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång. Myndigheten ska redovisa prognosdelen av uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 maj 2022. Uppdraget ska i övrigt rapporteras senast den 30 september 2022.

ESV:s rapport