Arbetet mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Myndigheten ska avseende 2021 redovisa en samlad analys av uppfyllelsen av det av riksdagen beslutade målet att utbetalningarna från välfärdssystemen ska vara korrekta, andelen felaktiga utbetalningar ska minska och fel ska motverkas (prop. 2020/21:1, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63). Analysen ska göras med utgångspunkt från dels den resultatredovisning som Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten lämnat i enlighet med återrapporteringskraven i respektive myndighets regleringsbrev för 2021, dels den attitydundersökning som Ekonomistyrningsverket genomför. Ekonomistyrningsverket ska inhämta synpunkter från ovan nämnda myndigheter.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 20 april 2022.

ESV:s rapport

Myndigheten ska dessutom föreslå vilka kompletterande resultatindikatorer som kan användas för att årligen följa upp det av riksdagen beslutade målet om att utbetalningarna från välfärdssystemen ska vara korrekta, andelen felaktiga utbetalningar ska minska och fel ska motverkas. Myndigheten ska beakta möjligheten att basera indikatorer på olika slags datakällor, såsom verksamhetsgenererade data och attitydundersökningar. Myndigheten ska vid genomförandet av uppdraget samverka med Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten. Myndigheten ska också ta del av Skatteverkets erfarenheter på området.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 30 juni 2022.

ESV:s rapport