Vara revisionsorgan för EU-medel från brexitjusteringsreserven

Regeringens beslut

Regeringen ger Ekonomistyrningsverket i uppdrag att vara revisionsorgan för EU‑medel från brexitjusteringsreserven.

Närmare om uppdraget

Uppdraget omfattar att, som revisionsorgan för förvaltningen av det ekonomiska bidraget från brexitjusteringsreserven i enlighet med artikel 14.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1755 av den 6 oktober 2021 om inrättande av brexitjusteringsreserven, granska förvaltnings- och kontrollsystemet för reserven och utföra revisioner av finansierade åtgärder.

Myndigheten ska i samband med rapportering till kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1755 av den 6 oktober 2021 om inrättande av brexitjusteringsreserven lämna revisionsrapport och uttalande till Regeringskansliet.

Skälen för regeringens beslut

Brexitjusteringsreserven syftar till att ge stöd för att motverka de negativa konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur unionen och därmed mildra den negativa inverkan på den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i unionen. Det ekonomiska bidraget från reserven får avse utgifter för vissa åtgärder som medlemsstaterna har vidtagit under perioden 2020–2023. Sverige beräknas tilldelas cirka 137 miljoner euro från reserven.

Medlemsstaterna kan i fråga om brexitjusteringsreserven använda sig av befintliga organ för bland annat program inom sammanhållningspolitiken. Regeringen anser mot denna bakgrund att Ekonomistyrningsverket bör få i uppdrag att vara revisionsorgan för EU-medel från brexitjusteringsreserven.