Utveckla en ny metod för uppföljning av myndigheternas efterlevnad av det ekonomiadministrativa regelverket

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket att utveckla och genomföra en ny metod för uppföljning, redovisning och analys av myndigheternas efterlevnad av det ekonomiadministrativa regelverket 2020. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 23 april 2021. Ekonomistyrningsverket undantas från kraven i 3 § 6 och 7 § 2 förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket att fastställa och rapportera ekonomiadministrativa värden för myndigheterna avseende 2020.

Bakgrund

ESV har sedan drygt 20 år tillbaka fastställt ekonomiadministrativa värden (EA-värden) för det stora flertalet av myndigheterna under regeringen. Avsikten med värderingen är att följa upp regelefterlevnaden hos myndigheterna. Genom uppföljningen ges en bild av kvalitén i administrationen hos myndigheterna som är värdefull för regeringen.

EA-värdet har två delar, koncernvärdet och myndighetsvärdet. Myndighetsvärdet mäter delar av regelverket för vilka det inte finns någon extern redovisning eller liknande, dvs. regler som styr myndighetsinterna frågor. Värdet sätts baserat på en självskattning från myndigheterna. ESV gör sedan viss kvalitetssänkning av myndigheternas skattning. Koncernvärdet omfattar regler som kan följas upp i någon form av redovisning eller liknande från myndigheterna, exempelvis årsredovisningar och prognoser.

Myndigheter med ansvar inom ett visst område, exempelvis ESV, registrerar svar. Myndigheterna som omfattas av värderingen har sedan möjlighet att begära en omprövning. Utifrån utfallet av värderingen betygssätts myndigheterna utifrån en fastställd skala.

Den ovan beskrivna värderingen har i stort sett alltid haft samma struktur. Inledningsvis förekom en relativt stor felprocent gällande regelefterlevnaden, men med åren har resultatet blivit allt bättre. I dag har den absoluta majoriteten av myndigheterna det högsta betyget i utvärderingen. Ett bra betyg i EA-värderingen är dock endast en indikation på god regelefterlevnad. Värderingen bör kunna användas av ESV för att förbättra stödet gentemot övriga myndigheter. Det fokus som i dag läggs på betyget kan motverka detta syfte.

ESV bör mot denna bakgrund ges i uppdrag att utveckla och genomföra en ny metod för uppföljning, redovisning och analys av myndigheternas efterlevnad av de ekonomiadministrativa regelverken. Fokuset för den nya värderingen bör vara på att redovisa och analysera myndigheternas regelefterlevnad. Detta skulle även öppna för att i högre grad variera frågorna mellan olika år för att fånga utvecklingen inom prioriterade områden.

Det bör även fortsättningsvis finnas ett visst antal frågor som är oförändrade över tid och som kan användas för att bedöma den sammantagna regelefterlevnaden. Detta är nödvändigt då det inte finns någon annan motsvarande genomgång av regelefterlevnaden hos myndigheterna.

Den nya metoden för uppföljning av myndigheternas efterlevnad av de ekonomiadministrativa regelverken bör avseende 2020 ersätta den EA-värdering som ESV enligt sin instruktion är skyldig att årligen genomföra. ESV bör därför medges undantag från kraven i 3 § 6 och 7 § 2 förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket att fastställa och rapportera EA-värden.