Samla in resultatinformation och förvaltningsförklaringar avseende de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att samla in resultatinformation i form av uppnådda delmål och mål för de medel som Sverige tar emot från faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF). Uppföljningen ska genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF-förordningen). ESV ska även samla in de förvaltningsförklaringar som myndigheter som ansvarar för åtgärder i den svenska återhämtningsplanen ska upprätta.

ESV ska lämna en årlig rapport om uppnådda mål och delmål för återhämtningsplanen till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 15 april varje år. ESV ska vid samma tidpunkt även lämna en årlig sammanställning av myndigheternas förvaltningsförklaringar. ESV ska även två gånger per år lämna rapporter om de framsteg som gjorts och de gemensamma indikatorerna till Regeringskansliet enligt artikel 27 i RRF­-förordningen.

ESV ska löpande informera de statliga myndigheter som kommer att ansvara för åtgärder som ingår i återhämtningsplanen om hur redovisning och rapportering ska utföras. ESV ska vidare ge stöd till myndigheterna vid den redovisning och rapportering som åläggs dem till följd av genomförandet av planen.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2026.

Bakgrund

För att få ta del av medel från RRF ska medlemsstatema lämna in återhämtningsplaner till Europeiska kommissionen. Regeringen har beslutat och lämnat in en sådan återhämtningsplan (Fi2020/03864 och Fi2021/02415).

Enligt artikel 24 i RRF-förordningen kan en medlemsstat begära utbetalning av medel från RRF när överenskomna mål och delmål har uppnåtts. Regeringen har därför behov av en regelbunden redovisning av uppfyllelsen av delmål och mål samt underlag för den förvaltningsförklaring som enligt artikel 22 i RRF-förordningen ska bifogas begäran om utbetalning av medel.

Enligt artikel 27 i RRF-förordningen ska en medlemsstat två gånger per år rapportera de framsteg som gjorts när det gäller att uppfylla sin plan för återhämtning och resiliens och de gemensamma indikatorerna. Rapporteringen ska ske inom ramen för den europeiska planeringsterminen och rapporten ska återspeglas i det nationella reformprogrammet.

De myndigheter som ansvarar för någon del av genomförandet av den svenska återhämtningsplanen kommer att få i uppdrag att bl.a. att samla in information om slutmottagarna av medel samt att rapportera om uppfyllelsen av mål och delmål för respektive åtgärd.

Ansvariga myndigheter ska enligt återhämtningsplanen även årligen upprätta en förvaltningsförklaring som innehåller en försäkran om att medlen har använts för avsett ändamål, att de uppgifter som lämnats tillsammans med begäran om utbetalning är fullständiga, korrekta och tillförlitliga, samt att de kontrollsystem som införts ger tillräckliga garantier för att medlen har förvaltats i enlighet med alla tillämpliga regler, särskilt regler för undvikande av intressekonflikter och förebyggande av bedrägerier, korruption och dubbelfinansiering från RRF och andra unionsprogram i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning enligt artikel 22 i RRF­-förordningen.

Det finns mot denna bakgrund behov av att ge ESV i uppdrag att bistå regeringen med att sammanställa resultatinformation och förvaltningsförklaringar avseende de medel som Sverige tar emot från RRF.