Uppdrag att göra en översyn av Statens jordbruksverks ekonomiadministrativa processer och rutiner

Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket att göra översyn av Statens jordbruksverks (Jordbruksverket) ekonomiadministrativa processer och rutiner med fokus på anslagshantering och prognoser.

Arbetet ska bidra dels till att Jordbruksverket har en ändamålsenlig återrapportering till regeringen avseende prognos för utbetalningar av EU stöd från berörda anslag inklusive beställningsbemyndiganden, dels till att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av medel som tilldelas via förvaltningsanslaget samt att myndigheten säkerställer att verksamheten anpassas till tilldelade ramar.

Uppdraget ska redovisas dels som en översyn, dels i form av rekommendationer för att säkerställa att den finansiella kontrollen och redovisningen avseende prognoser för berörda anslag inklusive beställningsbemyndiganden är ändamålsenlig och effektiv.

Jordbruksverket ska se till att Ekonomistyrningsverket får ta del av relevanta underlag och annan information som behövs för att genomföra uppdraget.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) genom en delrapport senast den 30 november 2020 och en slutrapport senast den 28 februari 2021.

ESV:s rapport

Skälen för regeringens beslut

Jordbruksverket hanterar anslag som på olika sätt finansierar EU-stöd till jordbruk, landsbygd och fiske inom ramen för gårdsstödet, landsbygdsprogrammet, programmet för lokalt ledd utveckling och havs- och fiskeriprogrammet. De olika stödformerna inom respektive program innebär olika typer av utmaningar i att prognosticera framtida anslagsbelastning.

Jordbruksverket konstaterar vidare i årsredovisningen för 2019 att myndigheten har brister i intern styrning och kontroll avseende hanteringen av EU-stöd mot bakgrund av bl.a. felaktiga prognoser och revisionskritik från Ekonomistyrningsverket och EU-kommissionen. När det gäller förvaltningsanslaget minskar detta enligt tidigare avisering med cirka 70 miljoner kronor mellan 2020 och 2021 till följd av att tidigare tillfälliga medel upphör.

Bakgrunden till uppdraget är dels behovet av att säkerställa ändamålsenliga och kvalitetssäkrade prognoser för utbetalning från berörda anslag i syfte att avsluta EU:s budgetperiod 2014–2020, dels behovet av att säkerställa rutiner för anpassning av verksamheten till tilldelade ramar. Det behöver säkerställas att myndighetens ekonomiadministrativa processer och rutiner bidrar till en enhetlig och transparent redovisning till regeringen, vilket är en grundförutsättning för genomförandet av program inom kommande budgetperiod, 2021–2027.