Göra en översyn av finansieringen av vissa förvaltningsutgifter hos Statens energimyndighet

Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att göra en översyn av vissa förvaltningsutgifter hos Statens energimyndighet (Energimyndigheten), i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget. Energimyndigheten ska bistå ESV i arbetet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (lnfrastrukturdepartementet) senast den 1 februari 2021.

ESV:s rapport

Närmare om uppdraget

Energimyndigheten har i sitt regleringsbrev för budgetåret 2020 fått undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) avseende kravet att anläggningstillgångar som används i verksamheten ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret.

Energimyndigheten har i sitt budgetunderlag för 2021–2023 redovisat ett behov av flera kommande investeringar i anläggningstillgångar avseende bland annat it-investeringar.

ESV ska mot bakgrund av detta göra en översyn över vilka anläggningstillgångar och därtill hörande förvaltningslika kostnader som belastar anslaget 1:4 Energiforskning inom utgiftsområde 21 Energi. Översynen ska även inkludera planerade investeringar och göras med utgångspunkt i att förvaltningskostnader ska belasta förvaltningsanslag och att anläggningstillgångar som används i verksamheten ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret. ESV ska därmed redovisa ett förslag till omfördelning av medel från anslag 1:4 Energiforskning till anslag 1:1 Statens energimyndighet inom utgiftsområde 21 Energi.