Lämna stöd till Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket avseende ekonomisk styrning

Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket att lämna stöd till Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket avseende ekonomisk styrning.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 15 februari 2018 om uppdrag till Statskontoret avseende intern ledning, styrning och uppföljning inom Försvarsmakten (Fö nr 4). I uppdraget tog Statskontoret stöd av Ekonomistyrningsverket. Den 14 december 2018 överlämnades Statskontorets rapport och Ekonomistyrningsverkets bedömningar av ändamålsenligheten i Försvarsmaktens investeringsplan till regeringen.

Regeringen beslutade den 11 april 2019 om uppdrag till Ekonomistyrningsverket att stödja Försvarsmakten och Försvarets materielverk (Fö nr 4). Ekonomistyrningsverket redovisade sina iakttagelser från arbetet till regeringen den 11 november 2020.

Närmare om uppdraget

Ekonomistyrningsverket ska lämna stöd i utvecklingen och uppföljningen av myndigheternas finansiella styrning och resultatstyrning, bland annat avseende de investeringar som respektive myndighet ansvarar för. Ekonomistyrningsverket ska också lämna stöd avseende utvecklingen av den ekonomiska rapporteringen och resultatredovisningen, med särskilt fokus på myndigheternas budgetunderlag och årsredovisningar, så att dessa är ändamålsenligt utformade för regeringens behov.

I uppdraget ska Ekonomistyrningsverket ta hänsyn till mål för Försvarsmaktens operativa förmåga.

Iakttagelser och förslag till åtgärder ska redovisas löpande för och en rapport ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet och Finansdepartementet) senast den 15 oktober 2022.