Komplettera den nya metoden för uppföljning av myndigheternas efterlevnad av det ekonomiadministrativa regelverket

Regeringen ger Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att komplettera den nya metoden för uppföljning, redovisning och analys av myndigheternas efterlevnad av det ekonomiadministrativa regelverket på så sätt att information även ska lämnas till Regeringskansliet och respektive myndighet om den enskilda myndighetens regelefterlevnad. ESV ska tillämpa den kompletterade metoden under 2021.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 25 april 2022.

ESV undantas från kraven i 3 § 6 och 7 § 2 förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket att fastställa och rapportera ekonomiadministrativa värden för myndigheterna avseende 2021.

ESV:s rapport

Bakgrund

ESV har sedan drygt 20 år tillbaka fastställt ekonomiadministrativa värden (EA‑värden) för flertalet av myndigheterna under regeringen. Avsikten med värderingen är att följa upp regelefterlevnaden hos myndigheterna. Genom uppföljningen ges en bild av kvaliteten i administrationen hos myndigheterna.

EA-värdet har två delar, myndighetsvärdet och koncernvärdet. Myndighetsvärdet mäter efterlevnaden av delar av regelverket för vilka det inte finns någon extern redovisning eller liknande, det vill säga regler som styr myndighetsinterna frågor. Värdet bestäms utifrån en självskattning från myndigheterna. ESV gör därefter viss kvalitetssäkring av myndigheternas skattning. Koncernvärdet avser efterlevnaden av regler som kan följas upp i någon form av redovisning eller liknande från myndigheterna, exempelvis årsredovisningar och prognoser. Utifrån utfallet av EA‑värderingen betygssätts myndigheterna enligt en särskild skala.

Regeringen gav 2020 ESV i uppdrag att utveckla och genomföra en ny metod för uppföljning, redovisning och analys av myndigheternas efterlevnad av det ekonomiadministrativa regelverket (Fi2020/03409). ESV presenterade under 2021 resultatet av den nya metoden. Den nya metoden bedöms vara mindre betungande för myndigheterna, samtidigt som den ger en övergripande bild av regelefterlevnaden hos myndigheterna som grupp. Den nya metoden möjliggör dock inte uppföljningar av enskilda myndigheters regelefterlevnad. Det innebär att en betydande del av den nytta som EA‑värderingen erbjudit Regeringskansliet genom att identifiera problem med enskilda myndigheters regelefterlevnad inte längre finns kvar. Den nya metoden bör därför kompletteras på så sätt att information även ska lämnas till Regeringskansliet och respektive myndighet om den enskilda myndighetens regelefterlevnad.

Den nya metoden för uppföljning av myndigheternas efterlevnad av det ekonomiadministrativa regelverket ska tillsammans med den nu aktuella kompletteringen ersätta den EA‑värdering som ESV enligt 3 § 6 och 7 § 2 förordningen med instruktion för Ekonomistyrningsverket årligen är skyldig att genomföra. ESV bör därför för 2021 medges undantag från förordningens krav på att fastställa och rapportera EA-värden.