Göra en översyn av den finansiella styrningen av Trafikverket

Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att i enlighet med vad som anges under rubriken Uppdraget göra en översyn av den finansiella styrningen av Trafikverket. Vidare ska ESV göra genomgång av Trafikverkets underlag till regeringen avseende myndighetens investeringsverksamhet som myndigheten gör i enlighet med  regeringens beslut om fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029. Trafikverket ska bistå ESV i arbetet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 december 2020 avseende den finansiella styrningen och senast den 15 april 2021 avseende myndighetens underlag om investeringsverksamheten. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) under arbetets gång.

Uppdraget

ESV:s översyn ska göras med utgångspunkt i riksdagens och regeringens styrning av anslagen och ramar för infrastrukturplanering samt utifrån allmänna utgångspunkter för ekonomisk styrning och uppföljning.

Den finansiella styrningen

ESV ska analysera ändamålsenligheten i anslagens strukturella uppbyggnad och lämna förslag till möjliga förbättringar och förtydliganden av:

  • de riksdagsbundna ändamålen för anslagen
  • innehållet i och fördelningen av ändamål för de berörda anslagen
  • strukturen och villkoren för anslagsposter och delposter under anslagen.

Genomlysningen ska fokusera på anslagen 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur, 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur och 1:3 Trafikverket (förvaltningsanslaget). I arbetet ska ESV bedöma hur förvaltnings- respektive verksamhetsutgifter bör sortera i anslagsstrukturen. I uppdraget ingår vidare att, för de berörda anslagen, analysera uppbyggnaden av beställningsbemyndiganden samt praxis och villkor för anslagskrediter och anslagssparande.

De ekonomiska underlagen

Inom ramen för uppdraget ska ESV analysera ändamålsenligheten i de årliga ekonomiska underlag avseende investeringar som lämnas till regeringen.
Trafikverket ska, för att underlätta ESV:s analys, bistå med en beskrivning av de processer som föregår regeringens beslut om fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 som utgör grunden för Trafikverkets planering och genomförande av de investeringar regeringen beslutat.

ESV ska också göra en analys av de metoder Trafikverket tillämpar för ekonomisk uppföljning och redovisning av sin verksamhet och de förutsättningar som finns för utvärdering och transparens.

Skälen för regeringens beslut

Trafikverket har en omfattande verksamhet inom anslagen 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur, 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur och 1:3 Trafikverket. Sammantaget omsätts inom dessa anslag cirka 52 miljarder kronor under 2020 varav merparten är för investerings-, drift- och underhållsverksamhet. Sedan Trafikverket bildades har de två verksamhetsanslagen 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur och 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur omstrukturerats vid ett tillfälle. Detta skedde inför budgetåret 2014 då anslagen, från att ha varit trafikslagsbundna (väg och järnväg) i stället blev verksamhetsbundna (investering och underhåll). Den anslagspoststruktur som då fastställdes har nu varit i bruk under fem år och det är därför lämpligt att genomföra en utvärdering av effektiviteten i nuvarande anslagspoststruktur. Detta för att se över om det finns möjlighet att göra strukturen mer ändamålsenlig och än mer anpassad till verksamhetens behov samtidigt som den ger bättre förutsättningar regeringens uppföljning av anslagen gentemot riksdagen.

Vidare är det lämpligt att följa upp att de ekonomiska underlag som Trafikverket i form av budgetunderlag och prognosunderlag årligen lämnar till regeringen ger goda förutsättningar för styrning och uppföljning av verksamheten.

ESV:s delrapport

ESV:s slutrapport