Genomföra revisioner avseende de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att genomföra revisioner avseende de medel som Sverige tar emot från faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) enligt artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF-förordningen). Revisionerna ska genomföras i enlighet med RRF-förordningen och god revisionssed.

ESV ska senast den 30 juni varje år 2022-2026 till Regeringskansliet (Finansdepartementet) redovisa en årlig sammanfattning av de revisioner som myndigheten har utfört avseende genomförandet av den svenska återhämtningsplanen. ESV ska vid samma tidpunkt även lämna en årlig sammanställning av övriga relevanta revisioner avseende återhämtningsplanen som utförts av svenska myndigheter.

ESV ska även hålla de statliga myndigheter som kommer att vidta åtgärder som ingår i den svenska återhämtningsplanen informerade om hur revisionsarbetet kommer att genomföras.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 december 2026.

Närmare beskrivning av uppdraget

Uppdraget innefattar att granska om inrättade system och processer bidrar till en tillförlitlig förvaltning i enlighet med gällande regelverk, om åtgärder har vidtagits för att förebygga och hantera bedrägerier, intressekonflikter och dubbelfinansiering samt om redovisade resultat är tillförlitliga.

Uppdraget ska genomföras enligt god revisionssed, vilket bl.a. innebär att ESV som revisionsmyndighet ska vara oberoende. ESV ska även ta fram en revisionsstrategi för den svenska återhämtningsplanen som ska uppdateras vid behov.

Den årliga sammanfattningen ska innehålla information om revisionernas omfattning, en analys av eventuella brister som upptäckts och en redogörelse för vilka korrigeringar som har gjorts för att åtgärda dessa brister.

Den svenska återhämtningsplanen ska genomföras som ett sammanhållet system, där samtliga myndigheter som omfattas av den ingår. Det är därför viktigt att de myndigheter som ansvarar för åtgärder som ingår i den svenska planen löpande får nödvändig information av ESV om hur revisionsarbetet är utformat.

Bakgrund

För att få ta del av medel från RRF ska medlemsstaterna lämna in återhämtningsplaner till Europeiska kommissionen. Regeringen har beslutat och lämnat in en sådan återhämtningsplan (Fi2020/03864 och Fi2021/02415).

Enligt artikel 22 i RRF-förordningen ska en medlemsstat i samband med en begäran av utbetalning av medel från RRF bl.a. bifoga en sammanfattning av de revisioner som genomförts av medlen. De myndigheter som ansvarar för genomförande av åtgärder i återhämtningsplanen ska vidare enligt samma artikel årligen upprätta en förvaltningsförklaring. Relevanta revisionsrapporter avseende återhämtningsplanen från myndigheternas internrevision ska enligt Sveriges återhämtningsplan lämnas till ESV i samband med att respektive myndighets förvaltningsförklaring överlämnas till regeringen.

ESV bör mot denna bakgrund ges i uppdrag att genomföra revisioner avseende de medel som Sverige tar emot från RRF.