Genomföra en översyn av hur Post- och telestyrelsen definierar och fördelar de gemensamma kostnaderna

Regeringen ger Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att göra en översyn av hur Post- och telestyrelsens (PTS) definierar och fördelar de gemensamma kostnaderna, de så kallade overheadkostnaderna. ESV ska bedöma ändamålsenligheten och hur verksamheten har påverkats av hur PTS valt att definiera och fördela de gemensamma kostnaderna. PTS ska bistå ESV med det underlag som behövs för uppdragets genomförande.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 mars 2022. Redovisningen av arbetet med uppdraget ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

ESV:s rapport

Skälen för regeringens beslut

PTS är till cirka 70 procent avgiftsfinansierad och myndigheten har både avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras och avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna inte disponeras. Vidare disponerar myndigheten flera anslag. Myndigheten har framfört behov av en förändrad och förenklad finansieringsmodell.

PTS har därför getts i uppdrag att lämna förslag på hur en förändrad anslags- och avgiftsstruktur skulle kunna bidra till att öka flexibilitet och minska inlåsningseffekter i myndighetens verksamhet (I2021/02331). PTS ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 mars 2022. För att även få underlag om hur PTS definierar och fördelar gemensamma kostnader bör ESV ges i uppdrag att analysera hur dessa kostnader hanteras av PTS.