Ge stöd till Regeringskansliet i arbetet med genomförandet av Sveriges återhämtningsplan inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket att under 2021 ge stöd till Regeringskansliet i arbetet med Sveriges återhämtningsplan inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

Stödet ska bestå i att myndigheten ska delta på möten med externa aktörer, granska och lämna synpunkter på underlag och förslag samt att ge Regeringskansliet råd, till exempel i frågor som rör revision av EU-medel, it-system och system för hantering av information till och från myndigheter.

Bakgrund

Den 12 februari 2021 beslutades Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens. Enligt förordningen ska en medlemsstat som önskar få ett ekonomiskt bidrag lämna in en plan för återhämtning och resiliens till Europeiska kommissionen. Planen ska bland annat innehålla planerade delmål, mål och en preliminär tidsplan för genomförande av reformer och investeringar som ska slutföras senast 31 augusti 2026. Vid genomförandet av planen ska medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda unionens ekonomiska intressen och bland annat tillhandahålla ett effektivt och ändamålsenligt system för intern kontroll och revision.