Föreslå åtgärder med anledning av inrättandet av Utbetalningsmyndigheten

Regeringen ger Ekonomistyrningsverket i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att anpassa statens redovisning med anledning av inrättandet av Utbetalningsmyndigheten. Ekonomistyrningsverket ska vid behov lämna nödvändiga författningsförslag.

Ekonomistyrningsverket ska senast den 20 januari 2023 lämna en skriftig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Skälen för regeringens beslut

Regeringen har i budgetpropositionen för 2022 anfört att arbetet mot felaktiga utbetalningar och brottslighet riktad mot välfärdssystemen bör stärkas ytterligare, samt att en ny myndighet för systemövergripande kontroller av utbetalningar från välfärdssystemen därför bör bildas (prop. 2021/22:1 utg.omr. 2 avsnitt 6.1).

Förslaget att inrätta en ny myndighet lades fram av Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen och redovisas i betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35).

Regeringen beslutade den 3 mars 2022 kommittédirektivet Inrättande av Utbetalningsmyndigheten (dir. 2022:8). Enligt direktivet ska en särskild utredare lämna förslag och vidta nödvändiga åtgärder i syfte att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet – Utbetalningsmyndigheten.

Utbetalningsmyndigheten ska bl.a. förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Myndigheten ska även ansvara för att genomföra utbetalningar av förmåner och stöd från de anslutna statliga välfärdssystemen, samt utbetalningar från skattekontot hos Skatteverket, genom ett system med transaktionskonto.

Införandet av ett system för transaktionskonto kommer att innebära att vissa anpassningar behöver göras i statens redovisning. Det kan handla om anpassningar avseende redovisningen av:

  • statens budget
  • nationalräkenskaperna
  • resultat och balansräkningen.