Följa upp stöd som införts eller förändrats för att lindra effekterna av det nya coronaviruset

Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att följa upp hur de
stöd som införts eller förändrats med anledning av det nya coronaviruset
som orsakar sjukdomen covid-19 förvaltas hos de myndigheter som betalar
ut stöden, främst avseende vilka kontrollåtgärder som vidtas i syfte att
motverka överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från dem. Uppdraget omfattar såväl genomförda som framtida reformer av detta slag. I
uppdraget ingår även att vid behov bistå de utbetalande myndigheternas
arbete med att införa effektiva och ändamålsenliga system för kontroll av
utbetalningar av stöden, genom att ge stöd till erfarenhetsutbyte
myndigheterna emellan.

Myndigheterna ska bistå ESV vid genomförandet av uppdraget.

ESV ska beakta de resultat, överväganden och förslag som presenteras i
betänkandena Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59) och Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37). I det förra betänkandet konstateras bl.a. att den absoluta majoriteten av felaktiga utbetalningar orsakas av att felaktiga uppgifter lämnas i samband med ansökan.

ESV ska löpande hålla utredaren av uppdraget om förhindrande av brott kopplade till de stödåtgärder med statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser som vidtas med anledning av det nya coronaviruset (Ju 2020:B) informerad om uppdragets genomförande.

ESV ska informera Regeringskansliet (Finansdepartement) löpande under arbetets gång. ESV ska senast den 31 oktober 2021 lämna en redogörelse för uppdraget till regeringen (Finansdepartementet). I redogörelsen ska bland annat en uppskattning av konsekvenserna av vidtagna kontroller för överutnyttjande och felaktiga utbetalningar ingå.

ESV:s rapport

Bakgrund

I syfte att minska smittspridningen, avlasta sjukvården och ge ekonomiskt stöd till enskilda och företag har ändringar beslutats i befintliga stödformer och nya stöd införts. Som exempel på förändringar kan nämnas stöd för korttidsarbete, kompensation för karensavdraget, att staten tar kostnaden för företagens sjuklöneansvar, slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden, slopat fribelopp för studiemedel och stöd för hyreskostnader. Vissa av stöden gäller under en tidsbegränsad period.

De myndigheter som ansvarar för handläggningen av de ovan nämnda stöden är Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, länsstyrelserna, Boverket, Tillväxtverket, Trafikverket, Socialstyrelsen, Skatteverket, Statens kulturråd, Arbetsförmedlingen, Myndigheten för press, radio och tv, Konstnärsnämnden, Statens skolverk och Myndigheten för yrkeshögskolan. Ytterligare stöd kan komma att beslutas och fler myndigheter kan därmed få liknande uppgifter.

Då förändringarna har genomförts i snabb takt kan myndigheterna behöva arbeta samordnat för att genomföra effektiva och ändamålsenliga kontrollåtgärder. Myndigheterna ansvarar dock själva för att åtgärder vidtas för att minimera risken för felaktiga utbetalningar.

Kontakt