Analysera Fortifikationsverkets investeringsverksamhet

Regeringen ger Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att analysera Fortifikationsverkets investeringsverksamhet och myndighetens interna styrning och kontroll av densamma, samt vid behov lämna förslag till nödvändiga förändringar av verksamheten, bland annat avseende uppföljningen av de objekt vars genomförande kräver regerings beslut och kostnadskontrollen för enskilda investeringsobjekt.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 15 juni 2022. Regeringskansliet ska även löpande informeras om genomförandet av uppdraget.

ESV:s rapport

Närmare om uppdragets utförande

I uppdraget ingår att analysera Fortifikationsverkets investeringsplanering och uppföljningen av densamma samt kostnadskontrollen över enskilda investeringsobjekt. Analysen ska innefatta både det öppna och det slutna beståndet, med beaktande av den komplexitet som omger fastighetsförvärven.

ESV ska även utföra en jämförelse av Fortifikationsverkets och Statens fastighetsverks investeringsverksamhet samt den interna styrningen och kontrollen av densamma.

ESV ska bland annat utföra en analys av Fortifikationsverkets rutiner för uppföljning av projekten (inklusive överskridanden av beslutade ramar), utvärdera myndighetens interna riktlinjer och styrdokument för investeringsprocesser, samt kartlägga myndighetens rutiner för och dokumentation av bedömningar av affärsmässighet och särskilda skäl för att avvika från kravet på affärsmässighet i enskilda investeringsärenden.

I uppdraget ingår även att följa upp om de ekonomiska underlag som Fortifikationsverket årligen lämnar till regeringen, i form av budgetunderlag och investeringsplaner, liksom de framställningar myndigheten löpande lämnar till regeringen avseende de investeringsärenden som ska underställas regeringens prövning, ger goda förutsättningar för regeringens styrning och uppföljning. Förslagen till förändringar av investeringsverksamheten bör på sikt möjliggöra en ökad delegering av investerings beslut till Fortifikationsverket.

Bakgrund

Fortifikationsverket har i uppgift att ansvara och förvalta en viss del av statens fasta egendom, såsom fastigheter avsedda för försvarsändamål. Myndigheten bidrar genom sin verksamhet till uppfyllelsen av målet för det militära försvaret som riksdagen har beslutat utifrån propositionen Totalförsvaret 2021–2025 (prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:135 och 136). Fortifikationsverket befinner sig i en stark tillväxtfas som medför flera utmaningar. Till följd av försvarsbeslutet beräknas Fortifikationsverkets investeringsverksamhet öka från knappt 2 miljarder kronor 2020 till över 5 miljarder kronor 2021, för att därefter uppgå till mellan 3,5 och 4,5 miljarder kronor per år 2022–2024. Verksamheten omfattar betydande fastighetsförvärv som har stor påverkan på statens budget.

Fortifikationsverkets fastighetsförvärv sker i en komplex kontext. Det finns tidsutfästelser om när etableringar ska vara genomförda, krav på viss geografisk placering och avvägningar som behöver göras kopplade till fortifikatoriskt skydd. Vidare offentliggörs etableringar och återinrättande av organisationsenheter innan förhandlingar om fastighetsförvärv kan genomföras. Ytterligare en aspekt är att vissa förvärv avser försvarsanläggningar som kommer att ingå i det slutna beståndet, vilket är omgärdat av sekretess. Dessa omständigheter kan utgöra skäl till att frångå kravet på affärsmässighet vid förvärv av fast egendom (se prop. 2021/22:1 utg.omr. 2 avsnitt 5.6.1).

Riksrevisionen lämnade en revisionsrapport till Fortifikationsverket för 2018, i vilken bristande rutiner vid bland annat handläggningen av investeringsprojekt hade identifierats, till exempel i de fall då myndigheten beslutat om en investering som skulle ha överlämnats till regeringen för prövning. Dessa problem bedöms kvarstå.

Det är angeläget att investeringsverksamheten vid Fortifikationsverket bedrivs effektivt. Investeringsutgifterna betalas genom hyresavgifter från framför allt Försvarsmakten, vilket innebär att investeringsverksamheten påverkar utrymmet för genomförandet av andra delar av försvarsbeslutet. Det är angeläget att det finns en god kostnadskontroll samt intern styrning och kontroll, samt att förtroendet för Fortifikationsverket och regelefterlevnad upprätthålls vid genomförandet av försvarsbeslutet.