Analysera Affärsverket svenska kraftnäts ekonomiska mål

Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket att analysera Affärsverket svenska kraftnäts (Svk) ekonomiska mål i enlighet med vad som beskrivs under rubriken Närmare om Svk:s ekonomiska mål.

Vid genomförandet av uppdraget ska Riksrevisionens rekommendationer till regeringen vad gäller Svk:s ekonomiska mål beaktas (RiR 2016:28 Förutsättningar för en säker kraftöverföring och RiR 2018:5 Regeringens styrning av affärsverken) och regeringens bedömningar i skrivelsen Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring (skr. 2016/17:148).

Svk ska bistå Ekonomistyrningsverket med de uppgifter och förutsättningar som krävs för att genomföra uppdraget. Ekonomistyrningsverket ska vid genomförandet av uppdraget på lämpligt sätt ta till vara de kunskaper som finns hos Energimarknadsinspektionen. För utförandet av uppdraget får Ekonomistyrningsverket fakturera Svk högst 850 000 kronor. Fakturan ska ha inkommit till Svk senast den 1 oktober 2021.

Under uppdragets genomförande ska Ekonomistyrningsverket samverka med Statskontoret och löpande hålla Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) informerat. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) i en skriftlig rapport senast den 1 oktober 2021.

I den utsträckning det är möjligt ska Ekonomistyrningsverket samordna sina slutsatser med Statskontorets slutsatser inom ramen för den myndighetens uppdrag att utföra en myndighetsanalys av Svk (12020/01813/E).

ESV:s rapport

Närmare om Svk:s ekonomiska mål

I uppdraget ingår att beskriva interna och samhällsekonomiska för- och nackdelar för Svk med utgångspunkt i olika tänkbara ekonomiska målstrukturer. Hänsyn ska då tas till att Svk är ett affärsdrivande verk med ett tydligt samhällsansvar. För- och nackdelar med verksamhetsformen affärsverk bör också beskrivas i denna del. Analysen ska omfatta åtminstone olika nivåer på avkastningskrav, olika krav på soliditet och kapitalstruktur samt olika bedömningar om hur kapitalet bör värderas i tillämpningen av dessa ekonomiska mål. Därefter ska lämpliga ekonomiska mål för Svk föreslås samt i vilken mån och i så fall hur regeringen framöver bör följa upp och justera Svk:s låneram med hänsyn tagen till den kapitalstruktur som rekommenderas.

Målsättningen är att den samlade ekonomiska styrningen ska leda till en både samhällsekonomisk och intern effektivitet. Målen som föreslås ska vara lätta att följa, administrera och redovisa. Energimarknadsinspektionen ska bistå Ekonomistyrningsverket i arbetet med att beskriva på vilket sätt de föreslagna målen kompletterar den befintliga regleringen av elnätsverksamheten. I det arbetet ska utformningen av nuvarande intäktsreglering för elnätsföretag beaktas för att undvika att eventuella målkonflikter införs.

Skälen för regeringens beslut

Svk:s nuvarande ekonomiska mål beslutades 2003 och har sedan dess varit oförändrade. Sedan 2013 uttrycks avkastningskravet dock som ett långsiktigt krav, vilket ger verket en större flexibilitet när det gäller avkastningen för enskilda år. Svk har gått från ett förvaltande av det befintliga nätet till att nu vara inne i en mycket expansiv fas med stora investeringar som också förväntas att fortsätta. Ränteläget är historiskt lågt och förväntas att vara lågt under en längre tid. Det är rimligt att under en sådan fas anpassa de ekonomiska målen vilket regeringen i dag har gjort genom ett separat beslut (12020/01816/E).

I ett längre perspektiv behöver dock frågeställningar kopplade till Svk:s ekonomiska mål analyseras närmare. Grundläggande är att målen bör styra mot både samhällsekonomisk och intern effektivitet samtidigt som hänsyn behöver tas till att Svk är ett affärsdrivande verk med ett viktigt samhällsansvar. En sådan bedömning bör därefter bland annat ligga till grnnd för en rekommendation om avkastningskravet fortsatt bör fastställas utifrån eget kapital och hur de ekonomiska målen bör vara utformade för en optimal styrning bland annat mot en sund kapitalstrnktur, med beaktande av att riksdagen beslutar om Svk:s låneram. Som ett led i detta arbete bör Ekonomistyrningsverket få i uppdrag att genomföra en analys av Svk:s ekonomiska mål.