Regeringsuppdrag

Här finns regeringens uppdrag till ESV och ESV:s svar på regeringens uppdrag.

Uppdrag i regleringsbrev

 • Uppdraget

  Myndigheten ska göra en kartläggning och analys av tillämpningen av beställningsbemyndiganden med avseende på vilken typ av avtal som ingåtts eller beslut om bidrag som fattats med stöd av dessa och varför det varit nödvändigt att ingå fleråriga ekonomiska åtaganden om framtida utbetalningar. I analysen ska ingå en bedömning av om beställningsbemyndiganden används på avsett sätt, inte minst med utgångspunkt i juridiskt bindande respektive icke juridiskt bindande åtaganden.

  Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 20 december 2017.

 • Uppdraget

  Myndigheten har i enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för 2016 redovisat en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering under 2017–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Redovisning av aktiviteter och resultat av hur myndigheten har genomfört de förslag de har lämnat i rapporten Plan för jämställdhetsintegrering på ESV 2017–2018 (ESV 2016:53) ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

 • Uppdraget

  Myndigheten ska bedöma konsekvenserna av ett slopande av kravet på att lämna delårsrapport i enlighet med 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Vid bedömningen ska överväganden göras om delårsrapportens påverkan på kvaliteten i myndigheternas redovisning, rapportering till nationalräkenskaperna och annan relevant rapportering samt myndigheternas interna styrning och kontroll. Om myndigheten anser att kravet bör slopas, ska den även överväga om det behöver ställas andra krav på myndigheterna och lämna förslag på nödvändiga författningsändringar.

  Myndigheten ska vid genomförandet av uppdraget ha en dialog med ett urval av myndigheter som omfattas av kravet på att lämna delårsrapport och berörda departement. Myndigheten ska vidare beakta resultatet från Riksrevisionens pågående effektivitetsgranskning av nyttan av myndigheternas delårsrapporter.

  Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 januari 2017.

  ...

  Läs hela

 • Uppdraget

  I arbetet med utformningen av budgetpropositionen för 2017 har regeringen ställt större krav än tidigare på att effekter på jämställdheten ska synliggöras. Genom tillämpning av jämställdhetsbudgetering kan konsekvenser för jämställdheten beaktas redan vid beslut om inriktningen på politiken och fördelning av resurser. För att utveckla arbetet med jämställdhetsbudgetering behöver ytterligare mått och aspekter på jämställdheten tas fram. Mot den bakgrunden ska myndigheten ta fram metoder som möjliggör uppföljning och en samlad redovisning av effekter på jämställdheten av genomförda och föreslagna reformer på utgiftsidan i statens budget.

  Avstämning ska göras med Regeringskansliet (Finansdepartementet och Socialdepartementet) under arbetets gång.

  Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 oktober 2017. En delredovisning ska lämnas senast den 28 april 2017 med en samlad redovisning av effekter på jämställdheten för ett urval av genomförda och...

  Läs hela

 • Uppdraget

  Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Ekonomistyrningsverket ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

  Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

 • Uppdraget

  Myndigheten ska göra en kartläggning och analys av hur förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll tillämpas för ett urval av myndigheter. Vid kartläggningen ska särskilt fokus läggas vid vilka processer eller verksamheter inom myndigheterna som omfattas av riskanalyser, vilken betydelse dessa har för att lösa myndigheternas huvudsakliga uppgifter och därmed hur riskanalyserna kommer till användning. Vidare ska en bedömning göras av omfattningen av myndigheternas arbete med riskanalyser. Iakttagelserna från kartläggningen ska ställas mot regeringens behov av att försäkra sig om att ledningarna för de myndigheter som omfattas av förordningen om intern styrning och kontroll uppfyller kraven i 3 § myndighetsförordningen (2007:515).

  Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 september 2017.

 • Uppdraget

  Myndigheten ska som medlem delta i organisationen Open Pan European Public Procurement OnLine (Open Peppol). Medlemskapet innebär ett uppdrag att långsiktigt förvalta resultatet från arbetet med att stimulera den gränsöverskridande handeln och förenkla upphandlingsprocessen genom elektroniska förfaranden. Myndigheten ska även inneha rollen som Peppolmyndighet och verka för ökad anslutning till Peppol.

  Uppdragen ska genomföras i samverkan med Regeringskansliet (Finansdepartementet) samt efter samråd med Upphandlingsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting. Myndigheten ska löpande redovisa sitt arbete till regeringen (Finansdepartementet).

 • Uppdraget

  ESV ska tillsammans med ett antal myndigheter undersöka möjligheten att använda ett gemensamt och internationellt accepterat ramverk för att bl.a. kunna göra jämförelser av it-kostnader och kundnöjdhet samt för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Ramverket ska prövas på deltagande myndigheters egna verksamheter. ESV ska leda arbetet.

  Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Finansdepartmentet) senast den 31 augusti 2017 och slutredovisas i årsredovisningen för 2017. De deltagande myndigheterna ska ges tillfälle att lämna synpunkter på ESV:s delrapport.

  AVrapporterat: Pilotprojekt om ramverk för it-kostnader (TBM)

 • Uppdraget

  Myndigheten ska undersöka på vilket sätt myndigheternas utgifter för forskning och utveckling kan redovisas även om dessa inte klassificeras som anläggningstillgångar. Vidare ska myndigheten bedöma om en sådan redovisning är lämplig. I det fall myndigheten bedömer att en sådan redovisning är lämplig ska myndigheten ta fram förslag till anvisningar som innebär att denna information kan erhållas från myndigheterna.

  I ett första steg ska ett underlag tas fram som möjliggör en bedömning av storleken på den forskning och utveckling som staten svarar för och som motsvarar nationalräkenskapernas definition av forskning och utveckling. Denna del ska rapporteras senast den 1 juni 2016. Uppdraget ska genomföras i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet) och ska rapporteras senast den 15 april 2017.

  Avrapporterat: Statens investeringar i FoU

 • Uppdraget

  Myndigheten ska, med utgångspunkt i de av riksdagen beslutade målen inom utgiftsområdena och redovisade resultatindikatorer till dessa mål, presentera en översiktlig bild per utgiftsområde av dels utvecklingen i förhållande till målen, dels utgiftsutvecklingen för berörda anslag. Tidsperspektivet bör vara både bakåt- och framåtblickande. Översikten behöver inte vara heltäckande utan ska ta sikte på centrala mål, indikatorer och utgiftsposter inom respektive utgiftsområde. Här kan inspiration och lärdomar dras från liknande arbeten i andra länder. Myndigheten ska även lämna förslag på hur en sådan översiktlig bild ska kunna uppdateras och hållas aktuell.

  Uppdraget är ett led i att få fram ett relevant och översiktligt underlag för resultatuppföljning av statens budget som helhet. Uppdraget ska genomföras i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet) och rapporteras senast den 15 april 2017.

 • Uppdraget

  Med utgångspunkt i rapporten Att synliggöra myndigheters resultat (ESV 2016:51) ska myndigheten genomföra fördjupade studier av vilka konsekvenser lämnade förslag skulle få om de tillämpades på det urval av myndigheter som gjordes i rapporten. Det innebär att myndigheten bland annat ska analysera vad en uppdelning av årsredovisningens verksamhetsdel i en resultatredovisning respektive en verksamhetsberättelse skulle innebära för såväl myndigheterna som för Regeringskansliet.

  Analysen ska ta sin utgångspunkt i Regeringskansliets behov av resultatinformation där både ansvar för myndigheternas verksamhet och ansvar i enskilda frågor ska omhändertas. Myndigheten ska i analysen även beakta Riksrevisionens förutsättningar att granska årsredovisningen. Vidare ska analysen beakta, utöver myndigheternas årsredovisningar, andra i sammanhanget viktiga informationskällor såsom offentlig statistik och annan rapportering från myndigheterna.

  Myndigheten ska ge Riksrevisionen möjlighet att...

  Läs hela

 • Uppdraget

  Myndigheten ska genomföra en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2013–2017. Granskningens inriktning ska tas fram i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Myndigheten är oförhindrad att utvärdera även andra frågeställningar. Regeringen har för avsikt att bilägga myndighetens utvärdering till skrivelsen Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2013–2017.

  Minst tre avstämningsmöten ska hållas under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 14 mars 2018.

Uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut

 • Uppdrag att analysera Migrationsverkets ekonomiadministrativa processer och rutiner samt prognoser

  ESV har av regeringen fått i uppdrag att analysera i vilken grad Migrationsverkets ekonomiadministrativa processer och rutiner tillgodoser behovet av en enhetlig och transparent redovisning av myndighetens kostnader fördelad på olika verksamheter, samt möjliggör jämförbarhet mellan kostnader för likartade verksamheter. Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Asylboenden (RiR 2016:10) ska beaktas i sammanhanget.

  Vidare får ESV i uppdrag att analysera hur Migrationsverkets utfallsredovisning och prognoser skulle kunna utvecklas för att verksamhets- och utgiftsprognoserna ska bli mer transparenta och tillförlitliga med en ökad träffsäkerhet.

  ESV ska utifrån anaylsen redogöra för sina bedömningar och där det bedöms lämpligt lämna förslag till åtgärder. Migrationsverket ska bidra till att Ekonomistyrningsverket får ta del av relevanta underlag och annan information som behövs för att utföra uppdraget.

  Uppdraget ska redovisas till tegeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2018....

  Läs hela

 • Uppdrag att analysera Sametinget

  ESV har av regeringen fått i uppdrag att analysera Sametingets arbete med intern styrning och kontroll samt användningen av statliga medel. Vidare ska ESV analysera förutsättningarna för Sametinget att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt utifrån gällande reglering samt hur verksamheten kan effektiviseras.

  Mer om uppdraget (regeringen.se)

  Avrapporterat:
  Analys av Sametinget – finansiering och intern styrning och kontroll

 • Uppdrag att främja e-handel i staten och att samordna deltagande i Electronic Simple European Networked Services (E-SENS)

  Finansdepartementet
  Dnr: 1.1-134/2016
  Regeringsuppdraget

  ESV har av regeringen fått i uppdrag att under 2017 bevaka, samordna och sprida information om EU:s digitala byggblock e-delivery (N2016/00695/EF). Regeringen uppdrar även åt ESV att fortsatt samordna de svenska delprojekt som deltar i det europeiska projektet Electronic Simple European Networked Services (E-SENS) samt att koordinera det svenska deltagandet i det europeiska projektet under projektets löptid 2017.

  Slutrapportering av uppdraget för E-SENS ska ske senast den 30 juni 2017. Uppdragen för e-handel i staten samt e-delivery ska slutrapporteras senast den 15 mars 2018.

  ESV:s tidigare uppdrag om e-handel och E-SENS

  Läs hela

 • Uppdrag att följa de statliga myndigheternas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter

  Näringsdepartementet
  Dnr: 236/2016
  Regeringsuppdraget

  ESV har fått regeringens uppdrag att under 2016–2018 följa de statliga myndigheternas användning av it. ESV ska även följa upp hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2017, den 15 mars 2018 och den 15 mars 2019.

  Uppdraget består i huvudsak av tre delar:

  • Årligen inhämta nyckeltal, mognadsbedömningar och information om strategiska it-projekt.
  • Genomföra ett fortsatt utvecklingsarbete av nyckeltal, mognadsmätning och uppföljningen av strategiska it-projekt.
  • Stödja myndigheterna i deras utveckling av intern styrning och kontroll av it.

  Utgångspunkten i uppdraget ska vara ESV:s rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag, slutrapport – förslag inför framtiden. Arbetet med det nya uppdraget ska även samordnas med ESV:s uppdrag att stödja regeringens satsning på e-förvaltning.

  Stödja myndigheterna

  ESV ska stödja myndigheterna i deras...

  Läs hela

 • Uppdrag att föreslå en finansieringsmodell för Kustbevakningens verksamhet

  ESV har av regeringen fått i uppdrag att analysera möjliga sätt att långsiktigt finansiera Kustbevakningens verksamhet, inklusive myndighetens investeringar. Utifrån analysen ska ESV föreslå den finansieringsmodell som ger de bästa förutsättningarna för en resurseffektiv styrning av Kustbevakningen och för myndigheten att planera och bedriva sin verksamhet.

  En redovisning av uppdraget samt en ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 27 oktober 2017. En fortlöpande avstämning ska ske med Justitiedepartementet under utredningstiden.

  Avrapporterat: Finansieringsmodell för Kustbevakningen

 • Uppdrag att ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning

  ESV har av regeringen fått i uppdrag att följa upp digitaliseringen av  det offentliga Sverige samt att utveckla möjligheten att mäta och följa upp hur nyttan av it och digitalisering realiseras. Den del av uppdraget som avser årlig uppföljning av digitaliseringen av det offentliga Sverige ska delredovisas senast den 15 mars 2017. Tid för slutredovisningen av uppdraget är den 15 mars 2018.

  I slutredovisningen ska ESV redogöra för sin bedömning av digitaliseringen av det offentliga Sverige och lämna förslag till prioriterade insatser. I samband med del- och slutredovisningen ska uppföljningen även presenteras i en lättillgänglig digital form. Redovisningen ska ske till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

  Senast den 31 mars 2018 ska ESV lämna en verksamhetsrapport och en ekonomisk redovisning över använda medel till Kammarkollegiet med kopia till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

  Bakgrund

  Regeringens ambition är att statliga myndigheter, kommuner och landsting ...

  Läs hela

 • Uppdrag om statsförvaltningens tillgång till administrativa system

  Regeringens beslut

  ESV har av regeringen fått i uppdrag att förbereda en överföring den 1 januari 2018 av uppgiften att säkerställa statsförvaltningens tillgång till ändamålsenliga administrativa system, med tillhörande stöd, till Kammarkollegiet. Uppgiften som ska föras över innefattar att upphandla och teckna ramavtal, ge stöd om införande hos myndigheter som avropar på gällande ramavtal samt att förvalta befintliga ramavtal genom bl.a. råd och besvarande av frågor från myndigheterna.

  ESV ska vid genomförandet av uppdraget beakta 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. ESV ska samråda med Kammarkollegiet vid uppdragets genomförande. ESV ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om uppdragets genomförande.

  En beskrivning av de ekonomiska, verksamhetsmässiga och personella konsekvenserna av förändringen ska redovisas senast den 1 mars 2017. ESV ska lämna en redovisning av uppdraget senast den 31 januari 2018.

  Bakgrund

  Statliga myndigheter ska i vissa fall...

  Läs hela

 • Uppdrag om utbyte av grunddata mellan statliga myndigheter samt kommuner och landsting

  ESV har av regeringen fått i upddrag att lämna förslag till finanseringsmodell för avgiftsfritt informationsutbyte av grunddata mellan myndigheter och kommuner och landsting.

  ESV ska senast den 1 april 2017 till Regeringskansliet (Finansdepartementet) redovisa förutsättningarna för en ändring av finansieringsmodell för grunddata mellan statliga myndigheter, kommuner och landsting. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2017.

  Bakgrund

  Inom ramen för ESV:s uppdrag att ge stöd till regeringens satsning på e­-förvaltning, gav regeringen ESV i uppdrag att lämna förslag på finansieringslösningar för avgiftsfritt utbyte av vissa grunddata (grundläggande registerinformation) och gemensamma digitala tjänster i ett förvaltningsstadium. ESV föreslog bland annat att informationsutbytet av grunddata mellan statliga myndigheter ska vara avgiftsfritt. Detta skulle finansieras genom att berörda myndigheter permanent tillförs anslagsmedel genom omfördelning av myndigheternas...

  Läs hela

 • Uppdrag att utveckla nyckeltal avseende statens lokalförsörjning

  Regeringens beslut

  ESV har av regeringen fått i uppdrag att utveckla nyckeltal som kan ligga till grund för årliga jämförelser av statens, enskilda myndigheters och myndighetskategoriers lokaleffektivitet. ESV ska också vid behov redovisa vilka eventuella åtgärder som behöver genomföras för att det ska vara möjligt att redovisa dessa nyckeltal.

  ESV ska löpande hålla Regeringskansliet (Finansdepartementet) informerat om uppdragets genomförande. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 april 2017.

  Avrapporterat: Nyckeltal i statens lokalförsörjning

  Ärendet

  ESV har enligt sin instruktion bl.a. ansvar för att samla in och tillhandahålla uppgifter om den statliga lokalförsörjningen samt att följa upp uppgifterna. ESV fick 2012 i uppdrag av regeringen att utreda vissa frågor om statens lokalförsörjning. I rapporten (S2012/07633/SFÖ) framkom bl.a. att det går att på olika sätt utveckla uppföljningen av myndigheternas lokalförsörjning.

  Syftet med uppdraget är också att möjliggöra...

  Läs hela

Senast uppdaterad: