Regeringsuppdrag

Här finns regeringens uppdrag till ESV.

Uppdrag i regleringsbrev

 • Myndigheten ska analysera och jämföra de krav som ställs på statliga myndigheter att redovisa olika aspekter av hållbarhet. Myndigheten ska även analysera vilka för- och nackdelar det finns med att införa ytterligare redovisningskrav av detta slag för statliga myndigheter.

  Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 mars 2019.

  Rapport

  Analys av behov av krav på hållbarhetsredovisning

 • Den sammanlagda omfattningen av undantagen från det ekonomiska målet för den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisas och kommenteras.

 • Myndigheten ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

 • Myndigheten ska senast den 5 april 2019 till Statskontoret redovisa hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

 • Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes den

  • 17 januari
  • 15 februari
  • 2 maj
  • 29 juli
  • 25 oktober.
 • Myndigheten ska stödja Försvarsmakten och Försvarets materielverk vid den fortsatta utvecklingen av investeringsplanerna för anskaffning och vidmakthållande av försvarsmateriel, i enlighet med vad som anges i regleringsbreven för budgetåret 2019 avseende Försvarsmakten respektive Försvarets materielverk.

  Ekonomistyrningsverket ska senast den 2 maj 2019 till regeringen (Försvarsdepartementet) redovisa sina iakttagelser från arbetet.

  Rapport

  Utveckling av Försvarsmaktens investeringsplan

 • Myndigheten ska redovisa de totala kostnaderna för olika typer av stöd till Regeringskansliet och hur stor andel av dessa som finansieras med avgifter. Kostnaderna för framtagande av remissyttranden ska särredovisas.

 • Myndigheten ska genomföra en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2015–2019. Granskningens inriktning bestäms i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Myndigheten är dock oförhindrad att utvärdera även andra frågeställningar. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 20 mars 2020.

  För uppdraget disponerar myndigheten särskilda medel på anslaget 1:12 Riksgäldskontoret under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, anslagspost 3 Utvärdering av statens skuldförvaltning.

Uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut

 • Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket att analysera strukturen för den finansiella styrningen och uppföljningen av Totalförsvarets forskningsinstitut och föreslå hur den kan förändras för att skapa bättre förutsättningar för regeringens och myndighetens styrning och uppföljning av verksamheten, bland annat avseende strategisk utveckling.

  Uppdraget ska redovisas för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 29 november 2019.

  Ekonomistyrningsverket ska löpande informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om uppdragets genomförande. Ekonomistyrningsverket ska i den utsträckning som bedöms nödvändig inhämta information från Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarets materielverk samt andra berörda myndigheter.

  Rapport

  Finansiell styrning av...

  Läs hela

 • Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket att föreslå en metod som möjliggör för sådana universitet och högskolor som är värdar för forskningsinfrastruktur att ta ut avgifter för nyttjande av denna. I uppdraget ingår att analysera vilken inverkan olika finansieringsformer och modeller kan ha på användningsgraden. Regleringen ska möjliggöra för de aktuella universiteten och högskolorna att ta ut avgifter av både privata och offentliga aktörer.

  Den forskningsinfrastruktur som omfattas av uppdraget är sådan för vilken ett universitet eller högskola står värd och där det finns ett behov av att ta ut avgifter från externa användare oavsett om det är en annan myndighet eller privat aktör.

  Ekonomistyrningsverket ska föra en dialog med Vetenskapsrådet samt ett urval av universitet och högskolor. Uppdraget...

  Läs hela

 • Regeringen ger Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att ta fram ett metodstöd vid genomförande av effektiviseringar i statsförvaltningen.

  Regeringen uppdrar även åt ESV att samordna och ge stöd till Arbets­förmedlingen, Statens energimyndighet (Energimyndigheten) och Finansinspektionen i dessa myndigheters arbete med effektiviseringsinsatser i sina respektive verksamheter.

  Uppdraget att ta fram ett metodstöd ska redovisas till regeringen
  (Finansdepartementet) senast den 30 april 2019.

  Rapporter

   

 • Statskontoret ska tillsammans med Ekonomistyrningsverket se över Sidas effektivitet. I uppdraget ingår bland annat att analysera om myndighetens ledning, styrning, uppföljning och kontroll säkerställer ett ändamålsenligt genomförande av verksamheten och god effektivitet. Myndigheterna ska även belysa om regeringens styrning är ändamålsenlig och analysera i vilken grad Sidas metoder för ekonomisk planering svarar upp mot de ramar som följer av regeringens beslut.

  Regeringens beslut

  Regeringen ger Statskontoret och Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att analysera och bedöma Sidas effektivitet, ledning, styrning, kontroll och uppföljning. I uppdraget ingår att lämna förslag på åtgärder som regeringen och myndigheten bör vidta för att utveckla dessa delar.

  Syftet med uppdraget är att främja god organisatorisk och ekonomisk effektivitet i myndigheten...

  Läs hela

 • Regeringen ger Ekonomistyrningsverket i uppdrag att stödja Försvarsmakten och Försvarets materielverk i framtagandet av myndigheternas budgetunderlag för 2021, inklusive fortsatt utveckling av Försvarsmaktens investeringsplaner för anskaffning och vidmakthållande.

  Ekonomistyrningsverket ska även stödja Försvarsmakten och Försvarets materielverk i framtagandet av eventuella ekonomiska underlag som myndigheterna lämnar till regeringen inför försvarsbeslutet 2021.

  Ekonomistyrningsverket ska i anslutning till överlämnandet av de ovan nämnda underlagen, till regeringen (Försvarsdepartementet) redovisa sina iakttagelser från arbetet.

  PM

  ESV:s iakttagelser i arbetet med underlag till försvarspolitisk proposition

Senast uppdaterad: