Regeringsuppdrag

Här finns regeringens uppdrag till ESV.

Uppdrag i regleringsbrev

 • Myndigheten ska analysera och jämföra de krav som ställs på statliga myndigheter att redovisa olika aspekter av hållbarhet. Myndigheten ska även analysera vilka för- och nackdelar det finns med att införa ytterligare redovisningskrav av detta slag för statliga myndigheter.

  Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 mars 2019.

 • Den sammanlagda omfattningen av undantagen från det ekonomiska målet för den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisas och kommenteras.

 • Myndigheten ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

 • Myndigheten ska senast den 5 april 2019 till Statskontoret redovisa hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

 • Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes den

  • 17 januari
  • 15 februari
  • 2 maj
  • 29 juli
  • 25 oktober.
 • Myndigheten ska stödja Försvarsmakten och Försvarets materielverk vid den fortsatta utvecklingen av investeringsplanerna för anskaffning och vidmakthållande av försvarsmateriel, i enlighet med vad som anges i regleringsbreven för budgetåret 2019 avseende Försvarsmakten respektive Försvarets materielverk.

  Ekonomistyrningsverket ska senast den 2 maj 2019 till regeringen (Försvarsdepartementet) redovisa sina iakttagelser från arbetet.

 • Myndigheten ska redovisa de totala kostnaderna för olika typer av stöd till Regeringskansliet och hur stor andel av dessa som finansieras med avgifter. Kostnaderna för framtagande av remissyttranden ska särredovisas.

 • Myndigheten ska genomföra en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2015–2019. Granskningens inriktning bestäms i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Myndigheten är dock oförhindrad att utvärdera även andra frågeställningar. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 20 mars 2020.

  För uppdraget disponerar myndigheten särskilda medel på anslaget 1:12 Riksgäldskontoret under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, anslagspost 3 Utvärdering av statens skuldförvaltning.

Uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut

 • Totalförsvarets forskningsinstitut

  Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket att analysera strukturen för den finansiella styrningen och uppföljningen av Totalförsvarets forskningsinstitut och föreslå hur den kan förändras för att skapa bättre förutsättningar för regeringens och myndighetens styrning och uppföljning av verksamheten, bland annat avseende strategisk utveckling.

  Uppdraget ska redovisas för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 29 november 2019.

  Ekonomistyrningsverket ska löpande informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om uppdragets genomförande. Ekonomistyrningsverket ska i den utsträckning som bedöms nödvändig inhämta information från Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarets materielverk samt andra berörda myndigheter.

 • Regeringens beslut

  Regeringen ger Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att ta fram ett metodstöd vid genomförande av effektiviseringar i statsförvaltningen.

  Regeringen uppdrar även åt ESV att samordna och ge stöd till Arbets­förmedlingen, Statens energimyndighet (Energimyndigheten) och Finansinspektionen i dessa myndigheters arbete med effektiviseringsinsatser i sina respektive verksamheter.

  Uppdraget att ta fram ett metodstöd ska redovisas till regeringen
  (Finansdepartementet) senast den 30 april 2019.

  Bakgrund

  ESV har 2014–2016 haft i uppdrag att samordna ett arbete som visar på goda exempel på effektiviseringar i statsförvaltningen avseende resultat, arbetssätt och metoder, som exempelvis digitalisering, samt styrning och uppföljning. Uppdraget resulterade dels i rapporten Effektivisering i statsförvaltningen (ESV 2016:59), dels i ett alltjämt pågående arbete med att sprida kunskap...

  Läs hela

Senast uppdaterad: