Regeringsuppdrag

Här finns regeringens uppdrag till ESV.

Uppdrag i regleringsbrev

 • Myndigheten ska jämföra och analysera de krav som ställs på statliga myndigheter att redovisa olika aspekter av hållbarhet, bl.a. avseende miljö, sociala förhållanden och personal, med de krav som ställs på en hållbarhetsrapport enligt Årsredovisningslagen (1995:1554).

  Analysen ska avse både konsekvenserna av myndighetens verksamhet och de interna förhållandena inom myndigheten. Med krav på statliga myndigheter avses sådana som följer av föreskrifter, uppgifter och uppdrag. Jämförelsen får baseras på ett urval av myndigheter som är relevanta för uppdragets genomförande.

  Myndigheten ska även analysera vilka för- och nackdelar det finns med att införa ytterligare redovisningskrav av detta slag för statliga myndigheter. Om myndigheten bedömer att ytterligare krav bör införas ska den lämna förslag på hur dessa bör utformas och vilka myndigheter som bör omfattas av dem samt om vissa befintliga krav därmed skulle kunna tas bort.

  Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet)...

  Läs hela

 • ESV ska

  • analysera Sameskolstyrelsens kostnader och ekonomiadministrativa processer och rutiner
  • lämna förslag till åtgärder för att Sameskolstyrelsen ska nå en hållbar kostnadsnivå
  • redovisa en jämförelse med likvärdiga skolverksamheter
  • göra en beskrivning och analys av myndighetens avgiftsintäkter och hur de varierar över tiden.

  Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2018.

  ESV ska under 2018 också ge stöd till Sameskolstyrelsen vid genomförandet av det uppdrag som styrelsen i sitt regleringsbrev för 2018 fått för att vidta åtgärder med anledning av de brister som påtalats av Riksrevisionen.

  Rapport

  Analys av Sameskolstyrelsens kostnader och intäkter

 • ESV har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering 2017 och 2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10).

  Redovisning av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

 • Ekonomistyrningsverket ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. ESV ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

  ESV ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

 • Myndigheten ska som medlem delta i organisationen Open Pan European Public Procurement OnLine (Open Peppol). Medlemskapet innebär ett uppdrag att långsiktigt förvalta resultatet från arbetet med att stimulera den gränsöverskridande handeln och förenkla upphandlingsprocessen genom elektroniska förfaranden. Myndigheten ska även inneha rollen som Peppolmyndighet och verka för ökad anslutning till Peppol.

  Uppdragen ska genomföras i samverkan med Regeringskansliet (Finansdepartementet) samt efter samråd med Upphandlingsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting. Myndigheten ska löpande redovisa sitt arbete till regeringen (Finansdepartementet).

 • ESV ska undersöka möjligheten att använda ett gemensamt och internationellt accepterat ramverk för att bl.a. kunna göra jämförelser av it-kostnader och kundnöjdhet samt för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

  Uppdraget har delredovisats till regeringen (Finansdepartementet) den 31 augusti 2017. Delredovisning 2017: Pilotprojekt om ramverk för it-kostnader (TBM)

  Uppdraget skulle pågå till och med den 31 december 2018 och redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 mars 2019. Tiden för uppdraget förkortas. Uppdraget ska i stället pågå till och med den 31 augusti 2018 samt delredovisas den 15 mars 2018 och slutredovisas senast den 1 oktober 2018.

  Rapport

  Pilotprojekt om ramverk för it-kostnader (TBM)

 • International Public Sector Accounting Standards Board har beslutat en ny redovisningsstandard (IPSAS 39) med ikraftträdande den 1 januari 2018, som bl.a. omfattar redovisning av tjänstepensionsskulden i den offentliga sektorn. ESV gavs mot denna bakgrund i regleringsbrevet för 2017 i uppdrag att analysera och bedöma om principerna för redovisning av statens tjänstepensionsskuld bör förändras i syfte att åstadkomma lämpliga anpassningar till den nya redovisningsstandarden.

  Samråd ska ske med Statens tjänstepensionsverk, Affärsverket svenska kraftnät, Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Myndigheten ska löpande informera Regeringskansliet (Finansdepartementet). Eventuella förslag till förordningsändringar med anledning av uppdraget ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 februari 2018.

  Rapport

  Anpassning till ny redovisningsstandard för statens tjänstepensionsskuld

 • ESV ska ta fram ett underlag som möjliggör en bedömning av storleken på utfallet 2017 för den forskning och utveckling (FoU) som staten svarar för och som motsvarar nationalräkenskapernas definition av FoU. Underlaget ska även innehålla en kvot för hur stor del av varje anslag som används för FoU, som möjliggör en prognos för framtida utfall.

  Underlaget ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 juni 2018.

 • ESV ska genomföra en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2013–2017. Granskningens inriktning bestäms i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet). ESV är oförhindrad att utvärdera även andra frågeställningar.

  Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 14 mars 2018.

  Rapport

  Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2013–2017

 • ESV ska kartlägga tillämpningen av beräkningsmetoden avseende omräkningstalet för övriga förvaltningskostnader i pris- och löneomräkningen av förvaltningsanslag samt analysera metodens ändamålsenlighet. Kartläggningen och analysen ska omfatta både kategoriseringen av myndigheternas rapporterade anslagsförbrukning och de index som används när omräkningstalet för övriga förvaltningskostnader beräknas. Vid behov ska myndigheten lämna förslag till justeringar av beräkningsmetoden i syfte att göra den mer ändamålsenlig.

  Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 november 2018.

 • ESV ska göra en översyn av redovisnings- och värderingsreglerna för statens innehav av hel- och delägda företag och vid behov lämna förslag till förordningsändringar.

  ESV ska löpande informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 oktober 2018.

Uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut

 • ESV har av regeringen fått i uppdrag att analysera i vilken grad Migrationsverkets ekonomiadministrativa processer och rutiner tillgodoser behovet av en enhetlig och transparent redovisning av myndighetens kostnader fördelad på olika verksamheter, samt möjliggör jämförbarhet mellan kostnader för likartade verksamheter. Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Asylboenden (RiR 2016:10) ska beaktas i sammanhanget.

  Vidare får ESV i uppdrag att analysera hur Migrationsverkets utfallsredovisning och prognoser skulle kunna utvecklas för att verksamhets- och utgiftsprognoserna ska bli mer transparenta och tillförlitliga med en ökad träffsäkerhet.

  ESV ska utifrån analysen redogöra för sina bedömningar och där det bedöms lämpligt lämna förslag till åtgärder.

  Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2018. Avstäämning ska ske med Regeringskansliet (Justitiedepartementet) under arbetets gårg.

  Rapport

  Analys av Migrationsverkets ekonomiadministrativa...

  Läs hela

 • Ekonomistyrningsverket ska leda och samordna införandet av elektroniska beställningar och e-faktura. Ekonomistyrningsverket ska arbeta med framtagande och rekommendationer av öppna standarder för elektronisk affärskommunikation och ska i detta arbete samverka med Sveriges Kommuner och Landsting samt Konkurrensverket inom arbetet Single Face to Industry.

  Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) den 15 mars 2018.

  Uppgiften att främja e-handel i staten ska föras över till den nya myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn per den 1 september 2018.

 • ESV har i uppdrag att främja, analysera och bevaka utvecklingen och användningen av e-delivery, som är ett europeiskt digitalt byggblock för informationsutbyte.

  Uppdraget skulle pågå till och med den 31 december 2017 och redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 mars 2018. Tiden för uppdraget förlängs. Uppdraget ska i stället pågå till och med den 31 augusti och slutredovisas senast den 1 oktober 2018.

 • ESV har i uppdrag att följa de statliga myndigheternas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter. I uppdraget ingår även att tillsammans med ett antal myndigheter undersöka möjligheten att använda ett gemensamt och internationellt accepterat ramverk för att bland annat kunna göra jämförelser av it-kostnader och kundnöjdhet samt för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

  Uppdraget skulle pågå till och med den 31 december 2018 och redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 mars 2019. Tiden för uppdraget förkortas. Uppdraget ska i stället pågå till och med den 31 augusti 2018 samt delredovisas den 15 mars 2018 och slutredovisas senast den 1 oktober 2018.

  Rapport

  Myndigheters strategiska it-projekt, it-kostnader och mognad

 • Regeringens beslut

  Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att förbereda en överföring av uppgifter till en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn som ska inrättas den 1 september 2018 (dir. 2017:117).

  Överföringen avser uppgiften att få meddela föreskrifter om sådan hantering av beställningar och om standarder eller liknande krav som ska vara gemensamma för elektroniskt informationsutbyte i enlighet med förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte och besluta om undantag enligt den angivna förordningen, samt uppgiften att främja arbetet med e-handel i staten.

  Vidare uppdrar regeringen åt ESV att bistå den särskilda utredaren som har i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten.

  Regeringen ändrar tiden för utförandet och tidpunkten för redovisningen av ESV:s uppdrag att ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning och att följa upp digitaliseringen av det offentliga Sverige samt att utveckla ...

  Läs hela

 • Regeringens beslut

  Regeringen ger Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att ta fram ett metodstöd vid genomförande av effektiviseringar i statsförvaltningen.

  Regeringen uppdrar även åt ESV att samordna och ge stöd till Arbets­förmedlingen, Statens energimyndighet (Energimyndigheten) och Finansinspektionen i dessa myndigheters arbete med effektiviseringsinsatser i sina respektive verksamheter.

  Uppdraget att ta fram ett metodstöd ska redovisas till regeringen
  (Finansdepartementet) senast den 30 april 2019.

  Bakgrund

  ESV har 2014–2016 haft i uppdrag att samordna ett arbete som visar på goda exempel på effektiviseringar i statsförvaltningen avseende resultat, arbetssätt och metoder, som exempelvis digitalisering, samt styrning och uppföljning. Uppdraget resulterade dels i rapporten Effektivisering i statsförvaltningen (ESV 2016:59), dels i ett alltjämt pågående arbete med att sprida kunskap och goda exempel på effektiviseringar till andra statliga myndigheter, bl.a. genom publiceringar på...

  Läs hela

 • ESV har i uppdrag att ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning, att följa upp digitaliseringen av det offentliga Sverige samt att utveckla möjligheten att mäta och följa upp hur nyttan av it och digitalisering realiseras.

  Uppdraget skulle redovisas till regeringen (Finansdepartementet) den 15 mars 2018. Tiden för uppdraget förlängs. Uppdraget ska i stället pågå till och med den 31 augusti 2018 samt delredovisas den 15 mars 2018 och slutredovisas senast den 1 oktober 2018.

Senast uppdaterad: