Cirkulär – till och med 2022

Här finns föreskrifter och allmänna råd som ESV har beslutat om och gett ut som cirkulär. ESV har upphävt nedanstående föreskrifter och allmänna råd och de upphör att gälla den 1 januari 2023 (undantaget cirkulär 1998:12). Nya föreskrifter och allmänna råd träder ikraft samma datum och publiceras i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd, ESVFA. 

Regelförteckning

Förteckning över ESV:s gällande föreskrifter och allmänna råd.
Regelförteckning för ESV 2022