ESV:s råd

Våra råd spelar en viktig roll i utvecklingen av vår verksamhet. Tre av råden är instruktionsenliga, medan ett – ekonomichefs- och controllerrådet – är skapat på eget initiativ.

ESV:s insynsråd

ESV har, i stället för styrelse, ett insynsråd som utses av regeringen och som fungerar som rådgivare åt generaldirektören. Rådets uppgift är att medverka till att verksamheten kan bedrivas effektivt och i överensstämmelse med verksamhetens syfte. Ordförande för rådet är generaldirektören.

Ledamöter:

 • Maria Bredberg Pettersson, generaldirektör, Fortifikationsverket
 • Urban Hansson Brusewitz, generaldirektör, Konjunkturinstitutet
 • Adnan Dibrani, riksdagsledamot, Riksdagen
 • Eva Håkansson, konsult
 • Ann-Christin Nykvist, fd generaldirektör, Regeringskansliet
 • Edward Riedl, riksdagsledamot, Riksdagen
 • Peter Sandwall, generaldirektör, Försvarsmakten
 • Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör, Statskontoret
 • Mikael Larsson, riksdagsledamot, Riksdagen

Redovisningsrådet

Enligt ESV:s instruktion ska det finnas ett särskilt råd för redovisningsfrågor. Redovisningsrådet ska biträda generaldirektören med råd för att främja utvecklingen av god redovisningssed i staten. Ordförande och andra ledamöter utses av ESV för bestämd tid.

Ledamöter:

 • Carina Edlund, redovisningsspecialist, KPMG
 • Kerstin Fagerberg, redovisningsexpert, SEB
 • Liselotte Fahlcrantz, enhetschef redovisning, Trafikverket
 • Tomas Hjelström, ekonomie doktor, Handelshögskolan
 • Jonas Hällström, auktoriserad revisor, Riksrevisionen
 • Christian Stralström, auktoriserad revisor, PwC, ordförande

Internrevisionsrådet

ESV har ett uppdrag i myndighetens instruktion att utveckla, förvalta och samordna den statliga internrevisionen. Enligt instruktionen ska det finnas ett internrevisionsråd. ESV:s internrevisionsråd har till uppgift att ge generaldirektören råd för att främja utvecklingen av den statliga internrevisionen. I rådet diskuteras bland annat principiella frågor som rör god internrevisions- och internrevisorssed, utbildnings- och utvecklingsfrågor med mera.

ESV:s generaldirektör utser rådets ledamöter. Internrevisionsrådet består av ESV:s GD och högst sju andra ledamöter. 

Ledamöter:

 • Lars Agerberg
 • Anna Blondell, internrevisionschef, ICA
 • Hamdi Ercan, internrevisionschef, Arbetsförmedlingen
 • Peter Funck, internrevisionschef, Trafikverket
 • Lina Gidlöf, internrevisionschef, Försäkringskassan
 • Emma Holstad, departementssekreterare, Finansdepartementet

Ekonomichefs- och controllerrådet

Rådet träffas fyra gånger om året för att diskutera aktuella frågor med koppling till ekonomistyrning i staten.

Arbetsordningen föreskriver att ESV ska tillsätta ett råd med ekonomiadministrativa experter. Rådets ledamöter är huvudsakligen controllers och ekonomichefer på central nivå vid statliga myndigheter.

Ekonomistyrningsverkets generaldirektör är ordförande i rådet.

Ledamöter:

 • Gunilla Bruun, Statens servicecenter
 • Agneta Frode Blomberg, Linköpings universitet
 • Jacob Henriksson, Fortifikationsverket
 • Kristina Larsson, Ekobrottsmyndigheten
 • Fredrik Modigh, Polismyndigheten
 • Anders Persson, Elsäkerhetsverket
 • Mattias Romàn, Kronofogdemyndigheten
 • Helene Rånlund, Statens försvarshistoriska museer
 • Håkan Svaleryd, Naturvårdsverket