ESV:s råd

Våra råd spelar en viktig roll i utvecklingen av vår verksamhet. Tre av råden är instruktionsenliga, ett regleras i förordning (2021:663) om arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen, och ett – ekonomichefs- och controllerrådet – är skapat på eget initiativ.

ESV:s insynsråd

ESV har ett insynsråd som utses av regeringen och som fungerar som rådgivare åt generaldirektören. Rådets uppgift är att medverka till att verksamheten kan bedrivas effektivt och i överensstämmelse med verksamhetens syfte. Ordförande för rådet är generaldirektören.

Redovisningsrådet

Enligt ESV:s instruktion ska det finnas ett särskilt råd för redovisningsfrågor. Redovisningsrådet ska biträda generaldirektören med råd för att främja utvecklingen av god redovisningssed i staten. Ordförande och andra ledamöter utses av ESV för bestämd tid.

Ledamöter:

 • Joanna Berg, redovisningsspecialist, KPMG
 • Kerstin Fagerberg, redovisningsexpert, SEB
 • Liselotte Fahlcrantz, enhetschef redovisning, Trafikverket
 • Tomas Hjelström, ekonomie doktor, Handelshögskolan
 • Alexandra Popovic, Riksrevisionen
 • Christian Stralström, auktoriserad revisor, PwC, ordförande
 • Margareta Uvhagen, controller, Uppsala universitet

Internrevisionsrådet

ESV har ett uppdrag i myndighetens instruktion att utveckla, förvalta och samordna den statliga internrevisionen. Enligt instruktionen ska det finnas ett internrevisionsråd. ESV:s internrevisionsråd har till uppgift att ge generaldirektören råd för att främja utvecklingen av den statliga internrevisionen. I rådet diskuteras bland annat principiella frågor som rör god internrevisions- och internrevisorssed, utbildnings- och utvecklingsfrågor.

ESV:s generaldirektör utser rådets ledamöter. Internrevisionsrådet består av ESV:s GD och högst sju andra ledamöter. 

Ledamöter:

 • Inga Astorsdotter, internrevisionschef, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Ulf Bengtsson, direktör, Kommuninvest Ekonomisk förening samt styrelseordförande, Ehälsomyndigheten
 • Anna Blondell, internrevisionschef, ICA
 • Anna Bjurefeldt, rikschef, Pensionsmyndigheten
 • Peter Funck, avdelningschef Risk och kontroll, Trafikverket
 • Lina Gidlöf, internrevisionschef, Försäkringskassan
 • Emma Holstad, kansliråd, Finansdepartementet

Rådet för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Rådet för korrekta utbetalningar inrättades år 2021 genom förordningen (2021:663) om arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Rådet ska främja samverkan mellan myndigheter, vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte samt diskutera åtgärder mot felaktiga utbetalningar. Rådets ledamöter får även bifoga kommentarer till de lägesbeskrivningar och förslag som ESV lämnar enligt förordningen om arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar.

Regeringen har utsett det tidigare statsrådet Ann-Christin Nykvist till ordförande i rådet. ESV:s  ansvarar för rådets kanslifunktioner. Kontaktperson hos ESV är Eva Lindblom, enhetschef vid enheten för korrekta utbetalningar.

Ledamöter:

 • Daniel Barr, generaldirektör, Pensionsmyndigheten
 • Peter Ekborg, generaldirektör, Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen. Fr.o.m. 1 september: Mathias Wahlsten
 • Christina Forsberg, generaldirektör, Centrala Studiestödsnämnden
 • Maria Mindhammar, generaldirektör, Arbetsförmedlingen
 • Clas Olsson, generaldirektör för Ekonomistyrningsverket
 • Johan Olsson, chef för nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten
 • Monika Rodrigo, generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten
 • Inga Thoresson Hallgren, överdirektör, Migrationsverket
 • Cathrin Westling Palm, generaldirektör, Skatteverket
 • Nils Öberg, generaldirektör för Försäkringskassan

Ekonomichefs- och controllerrådet

Rådet träffas fyra gånger om året för att diskutera aktuella frågor med koppling till ekonomistyrning i staten.

Arbetsordningen föreskriver att ESV ska tillsätta ett råd med ekonomiadministrativa experter. Rådets ledamöter är huvudsakligen controllers och ekonomichefer på central nivå vid statliga myndigheter.

Ekonomistyrningsverkets generaldirektör är ordförande i rådet.

Ledamöter:

 • Agneta Frode Blomberg, Linköpings universitet
 • Elin Ericson, Rättssmedicinalverket
 • Jacob Henriksson, Fortifikationsverket
 • Christina Henryson, Skatteverket
 • Monica Lundqvist, Bolagsverket
 • Fredrik Modigh, Polismyndigheten
 • Mats Nilsson, Länsstyrelsen i Hallands län
 • Annica Schölund Storm, Statens servicecenter
 • Martin Sundelius, Kammarkollegiet
 • Håkan Svaleryd, Naturvårdsverket
 • Annela Yderberg, Arbetsförmedlingen