Verksamhet

ESV har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel.

ESV verkar för en effektiv statsförvaltning. Det gör vi genom att ha kontroll på statens finanser och arbeta för att statens pengar används på ett effektivt sätt. Vårt uppdrag är stödjande och styrande och vi arbetar nära både myndigheterna och Regeringskansliet.

Vi har en stor löpande verksamhet, men arbetar även på uppdrag av regeringen, Regeringskansliet, kommittéer och myndigheter. ESV är en mötesplats för ekonomistyrning i staten och arrangerar utbildningar, seminarier och nätverksträffar.

Vi har kontroll på statens finanser

Vi ansvarar för regler inom områden som statlig redovisning, finansiering och årsredovisning. Vi utvecklar och förvaltar informationssystemet Hermes. Där rapporterar myndigheterna in sitt ekonomiska utfall och lämnar prognoser. Regeringskansliet använder Hermes bland annat till att utforma regleringsbrev och följa upp myndigheternas budget. Med hjälp av informationen ur Hermes redovisar vi samlat utfall för hela staten till regeringen varje månad.

Fyra gånger per år gör vi prognoser på flera års sikt över statens budget och de offentliga finanserna. ESV är också statens revisionsorgan för EU-medel, vi kontrollerar att pengarna gått till rätt saker och använts på rätt sätt.

Vi arbetar för att statens pengar används effektivt

ESV ansvarar för delar av regelverket inom statlig styrning och internrevision. Vi stödjer också myndigheterna i att utveckla sin styrning så att den blir verksamhetsanpassad och effektiv med fokus på resultat.