Organisation

ESV:s generaldirektör är Clas Olsson.

I ledningsgruppen ingår generaldirektören och avdelningscheferna.

esv-organisation-2021.png

ESV:s avdelningar och stödenheter

Analys och prognos

Avdelningen Analys och prognos gör prognoser på den statsfinansiella utvecklingen, framför allt för att tidigt identifiera avvikelser i statens budget. Budgetprognoserna publiceras fyra gånger om året.

Lokalförsörjningsfrågor är ett annat viktigt område där avdelningen bland annat arbetar med att samla in och tillhandahålla uppgifter om den statliga lokalförsörjningen, lämna underlag för prisomräkningen av anslagsbaserna samt ge yttranden över sådana hyresavtal som kräver regeringens medgivande.

Avdelningschef är Bo Stoltz.

EU-revision

ESV är den nationella revisionsmyndigheten för EU:s fonder i Sverige. Det är avdelningen för EU-revision som ansvarar för det uppdraget på ESV.

Europeiska kommissionen har det övergripande ansvaret för fonderna, medan Sverige ansvarar för att medlen används till rätt ändamål och på ett effektivt sätt här. Avdelningen ansvarar för att granska att de hanteras så. I uppdraget ingår även att granska den svenska medfinansieringen.

Avdelningen är indelad i två enheter för revision:

  • Person och region
  • Hav och land

Avdelningschef är Ulrika Bergelv.

Hermes och it

Avdelningen Hermes och it har ett helhetsansvar för statens budget- och redovisningssystem Hermes när det gäller drift, förvaltning, utveckling, support och utbildning. Det innebär att avdelningen arbetar för att Hermes ska vara ett ändamålsenligt systemstöd för att göra prognoser och analyser av den statsfinansiella utvecklingen samt för den statliga budgetprocessen.

Avdelningen ansvarar även för it-stödet som hela ESV använder.

Avdelningen är indelad i två enheter:

  • Hermes och webb
  • ­Verksamhets-it

Avdelningschef är Peter Linderoth.

Styrning, redovisning och finansiering

Avdelningen Styrning, redovisning och finansiering bidrar till en effektiv statsförvaltning med god kontroll på statens finanser och en ändamålsenlig ekonomisk styrning. Avdelningen utvecklar och förvaltar statlig redovisning, finansiell styrning, resultatstyrning och internrevision, samt intern styrning och kontroll i staten. Rådgivning, utbildning och handledningar till myndigheter och Regeringskansliet är exempel på stöd som avdelningen ger.

Som statens koncernfunktion tar avdelningen fram underlaget till årsredovisningen för staten, utfallet för statens budget och underlag till statens finansiella sparande.

Avdelningen är indelad i tre enheter:

  • Statlig styrning
  • Redovisning och finansiering
  • Statsredovisning

Avdelningschef är Peter Kvist.

Ekonomi och inköp

Enheten för ekonomi och inköp ansvarar för flera av ESV:s stödprocesser, såsom ekonomi, controlling, e-beställningar, upphandling och intern styrning och kontroll.

Enheten har också ett särskilt ansvar för den myndighetsövergripande verksamhetsstyrningen.

Enhetschef är Joakim Lundgren.

Kommunikation, utbildning och registratur

Enheten för kommunikation, utbildning och registratur ansvarar för att planera och utveckla ESV:s kommunikation där olika kanaler ingår. Enheten samordnar även ESV:s externa utbildningsverksamhet som framför allt vänder sig till andra myndigheter.

Arkiv och registratur ingår också i enhetens ansvar, liksom ansvaret för internationella besök.

Enhetschef är Christina Cronsioe.

HR

HR-enheten arbetar strategiskt för en god personalpolitik och är ett konsultativt stöd till chefer inom HR-frågor. Enheten ansvarar också för ESV:s övergripande arbetsmiljöarbete, stöd och rådgivning i frågor inom det arbetsrättsliga området, löner, rekrytering samt kompetensförsörjning.

Enhetschef är Victoria Karlsson Wigren.

ESV:s insynsråd

ESV:s insynsråd utses av regeringen och fungerar som rådgivare åt generaldirektören. Rådets uppgift är att medverka till att verksamheten kan bedrivas effektivt och i överensstämmelse med verksamhetens syfte. Ordförande för rådet är generaldirektören.