Organisation

ESV:s generaldirektör är Clas Olsson.

I ledningsgruppen ingår generaldirektören och avdelningscheferna.

ESV:s organisation med avdelningar och enheter.

ESV:s avdelningar och stödenheter

EU-revision

ESV är den nationella revisionsmyndigheten för EU:s fonder i Sverige. Det är avdelningen för EU-revision som ansvarar för det uppdraget på ESV.

Europeiska kommissionen har det övergripande ansvaret för fonderna, medan Sverige ansvarar för att medlen används till rätt ändamål och på ett effektivt sätt här. Avdelningen ansvarar för att granska att de hanteras så. I uppdraget ingår även att granska den svenska medfinansieringen.

Avdelningen är indelad i två enheter för revision:

 • Person och region
 • Hav och land

Avdelningschef är Ulrika Bergelv.

Hermes och it

Avdelningen Hermes och it har ett helhetsansvar för statens budget- och redovisningssystem Hermes när det gäller drift, förvaltning, utveckling, support och utbildning. Det innebär att avdelningen arbetar för att Hermes ska vara ett ändamålsenligt systemstöd för att göra prognoser och analyser av den statsfinansiella utvecklingen samt för den statliga budgetprocessen.

Avdelningen ansvarar även för it-stödet som hela ESV använder.

Avdelningen är indelad i två enheter:

 • Hermes och webb
 • ­Verksamhets-it

Avdelningschef är Peter Linderoth.

Styrning, redovisning och finansiering

Avdelningen Styrning, redovisning och finansiering bidrar till en effektiv statsförvaltning med en ändamålsenlig ekonomisk styrning. Avdelningen utvecklar och förvaltar statlig redovisning, finansiell styrning, resultatstyrning och internrevision, samt intern styrning och kontroll i staten. Rådgivning, utbildning och handledningar till myndigheter och Regeringskansliet är exempel på stöd som avdelningen ger.

Avdelningen arbetar också med att stödja och samordna arbetet med korrekta utbetalningar från välfärdssystemen samt utgör kansli för rådet för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.

Avdelningen är indelad i tre enheter:

 • Korrekta utbetalningar
 • Redovisning och finansiering
 • Statlig styrning

Avdelningschef är Peter Kvist.

Utfall och prognos

Avdelningen Utfall och prognos gör prognoser på statens budget och de offentliga finanserna. I uppdraget ingår att utvärdera och följa upp de budgetpolitiska målen samt att tidigt identifiera statsbudgetavvikelser. Budgetprognoserna publiceras fyra gånger om året.

Lokalförsörjningsfrågor är ett annat viktigt område där avdelningen bland annat arbetar med att samla in och tillhandahålla uppgifter om den statliga lokalförsörjningen, lämna underlag för prisomräkningen av anslagsbaserna samt ge yttranden över sådana hyresavtal som kräver regeringens medgivande.

Som statens koncernredovisningsfunktion tar avdelningen fram

 • underlag till regeringens årsredovisning för staten
 • utfallet för statens budget
 • underlag till statens finansiella sparande.

Kopplat till detta gör avdelningen realekonomisk fördelning av utfall, följer upp utfallet för statens budget månadsvis och tar fram tidsserier över statens ekonomi. 

Avdelningen är indelad i två enheter:

 • Analys och prognos
 • Statsredovisning

Avdelningschef är Bo Stoltz.

Ekonomi och inköp

Enheten för ekonomi och inköp ansvarar för flera av ESV:s stödprocesser, såsom ekonomi, controlling, e-beställningar, upphandling och intern styrning och kontroll.

Enheten har också ett särskilt ansvar för den myndighetsövergripande verksamhetsstyrningen.

Enhetschef är Ewa Wallestam.

Kommunikation, utbildning och registratur

Enheten för kommunikation, utbildning och registratur ansvarar för att planera och utveckla ESV:s kommunikation där olika kanaler ingår. Enheten samordnar även ESV:s externa utbildningsverksamhet som framför allt vänder sig till andra myndigheter.

Arkiv och registratur ingår också i enhetens ansvar, liksom ansvaret för internationella besök.

Enhetschef är Christina Cronsioe.

HR

HR-enheten arbetar strategiskt för en god personalpolitik och är ett konsultativt stöd till chefer inom HR-frågor. Enheten ansvarar också för ESV:s övergripande arbetsmiljöarbete, stöd och rådgivning i frågor inom det arbetsrättsliga området, löner, rekrytering samt kompetensförsörjning.

Tf enhetschef är Jenny Carlson.

ESV:s insynsråd

ESV:s insynsråd utses av regeringen och fungerar som rådgivare åt generaldirektören. Rådets uppgift är att medverka till att verksamheten kan bedrivas effektivt och i överensstämmelse med verksamhetens syfte. Ordförande för rådet är generaldirektören.