Myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen

I ESV:s myndighetsregister kan du söka information om myndigheterna i den statliga redovisningsorganisationen och ladda ner informationen i Excel-filer.


Antal träffar: 215
Myndighet Löpnr MyndID Orgnr Kommentar
Affärsverket svenska kraftnät 1204 SVK 202100-4284
Allmänna reklamationsnämnden 1116 ARN 202100-3625
Arbetsdomstolen 1072 AD 202100-2122
Arbetsförmedlingen 1088 AF 202100-2114
Arbetsgivarverket 1106 AGV 202100-3476
Arbetsmiljöverket 1091 AV 202100-2148
Barnombudsmannen 1207 BO 202100-3690
Blekinge tekniska högskola 1185 BTH 202100-4011
Bokföringsnämnden 1144 BFN 202100-3278
Bolagsverket 1321 BOLAGS 202100-5489
Boverket 1183 BOV 202100-3989
Brottsförebyggande rådet 1137 BRA 202100-0068
Brottsoffermyndigheten 1216 BROM 202100-3435
Centrala studiestödsnämnden 1107 CSN 202100-1819
Delegationen mot segregation 1403 Delmos 202100-6701
Diskrimineringsombudsmannen 1351 DO 202100-6073
Domarnämnden 1372 DN 202100-6081
Domstolsverket 1143 DOM 202100-2742 Gemensam rapportering och årsredovisning för de allmänna domstolarna, förvaltningsdomstolarna, Domstolsverket, Rättshjälpsmyndigheten och Hyres- och arrendenämnderna.
E-hälsomyndigheten 1389 EHM 202100-6552
Ekobrottsmyndigheten 1245 EBM 202100-4979
Ekonomistyrningsverket 1246 ESV 202100-5026
Elsäkerhetsverket 1208 ELSAK 202100-4466
Energimarknadsinspektionen 1342 EMI 202100-5695
Etikprövningsmyndigheten 1407 EPM 202100-6925
Exportkreditnämnden 1074 EKN 202100-2098
Fastighetsmäklarinspektionen 1229 FMI 202100-4870
Finansinspektionen 1067 FI 202100-4235
Finanspolitiska rådet 1339 FPR 202100-5687
Folke Bernadotteakademin 1281 FB 202100-5380
Folkhälsomyndigheten 1390 FOHM 202100-6545
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 1268 FORTE 202100-5240
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 1269 FORMAS 202100-5232
Fortifikationsverket 1219 FORTV 202100-4607
Forum för levande historia 1282 LEHIST 202100-5356
Försvarets materielverk 1006 FMV 202100-0340
Försvarets radioanstalt 1079 FRA 202100-0365
Försvarshögskolan 1220 FHS 202100-4730
Försvarsmakten 1221 FM 202100-4615
Försvarsunderrättelsedomstolen 1366 FUD 202100-6313
Försäkringskassan 1325 FK 202100-5521
Gymnastik- och idrottshögskolan 1198 GIH 202100-4334
Göteborgs universitet 1064 GU 202100-3153
Havs- och vattenmyndigheten 1379 HaV 202100-6420
Högskolan Dalarna 1151 HDAL 202100-2908
Högskolan i Borås 1152 HBOR 202100-3138
Högskolan i Gävle 1153 HIG 202100-2890
Högskolan i Halmstad 1171 HH 202100-3203
Högskolan i Skövde 1172 HIS 202100-3146
Högskolan Kristianstad 1155 HKR 202100-3195
Högskolan Väst 1186 HV 202100-4052
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 1311 IAF 202100-5414
Inspektionen för socialförsäkringen 1362 IFS 202100-6248
Inspektionen för strategiska produkter 1238 ISP 202100-4912
Inspektionen för vård och omsorg 1388 IVO 202100-6537
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 1242 IFAU 202100-4946
Institutet för mänskliga rättigheter 1416 IMR 202100-7022 Myndigheten startade 2022-01-01.
Institutet för rymdfysik 1095 IRF 202100-3567
Institutet för språk och folkminnen 1122 ISOF 202100-1082
Integritetsskyddsmyndigheten 1135 IMY 202100-0050 Ändrade namn från Datainspektionen till Integritetsskyddsmyndigheten 2021-01-01.
Justitiekanslern 1035 JK 202100-0035
Jämställdhetsmyndigheten 1402 JäMy 202100-6693
Kammarkollegiet 1003 KAMK 202100-0829
Karlstads universitet 1114 KAU 202100-3120
Karolinska institutet 1047 KI 202100-2973
Kemikalieinspektionen 1178 KEMI 202100-3880
Kommerskollegium 1027 KOMK 202100-2007
Konjunkturinstitutet 1075 KONJ 202100-0845
Konkurrensverket 1199 KKV 202100-4342
Konstfack 1052 KF 202100-1199
Konstnärsnämnden 1145 KN 202100-3252
Konsumentverket 1136 KOV 202100-2064
Kriminalvården 1053 KVV 202100-0225
Kronofogdemyndigheten 1340 KFM 202100-5646
Kungl. biblioteket 1028 KB 202100-1710
Kungl. Konsthögskolan 1038 KKH 202100-2957
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1125 KMH 202100-1215
Kungl. Tekniska högskolan 1050 KTH 202100-3054
Kungliga hov- och slottsstaten 1002 KSLOTT 202100-3484
Kustbevakningen 1184 KBV 202100-3997
Kärnavfallsfonden 1240 KAFS 202100-4904 Kärnavfallsfonden har ingen personal. Administrationen sköts av Kammarkollegiet.
Lantmäteriet 1005 LMV 202100-4888
Linköpings universitet 1131 LIU 202100-3096
Linnéuniversitetet 1364 LINU 202100-6271
Livsmedelsverket 1134 SLV 202100-1850
Luftfartsverket 1087 LFV 202100-0795
Luleå tekniska universitet 1126 LTU 202100-2841
Lunds universitet 1030 LU 202100-3211
Läkemedelsverket 1187 LV 202100-4078
Länsstyrelsen i Blekinge län 1034 LBLEK 202100-2320
Länsstyrelsen i Dalarnas län 1010 LDAL 202100-2429
Länsstyrelsen i Gotlands län 1025 LGOTL 202100-2312
Länsstyrelsen i Gävleborgs län 1022 LGAVLE 202100-2437
Länsstyrelsen i Hallands län 1026 LHAL 202100-2353
Länsstyrelsen i Jämtlands län 1011 LJAMTL 202100-2452
Länsstyrelsen i Jönköpings län 1012 LJONK 202100-2288
Länsstyrelsen i Kalmar län 1013 LKALM 202100-2304
Länsstyrelsen i Kronobergs län 1014 LKRON 202100-2296
Länsstyrelsen i Norrbottens län 1048 LNBOTT 202100-2478
Länsstyrelsen i Skåne län 1036 LSKANE 202100-2346
Länsstyrelsen i Stockholms län 1015 LSTHLM 202100-2247
Länsstyrelsen i Södermanlands län 1016 LSODER 202100-2262
Länsstyrelsen i Uppsala län 1017 LUPPS 202100-2254
Länsstyrelsen i Värmlands län 1018 LVARML 202100-2395
Länsstyrelsen i Västerbottens län 1024 LVBOTT 202100-2460
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 1040 LVNORR 202100-2445
Länsstyrelsen i Västmanlands län 1019 LVASTM 202100-2411
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 1033 LVGOTL 202100-2361
Länsstyrelsen i Örebro län 1020 LORE 202100-2403
Länsstyrelsen i Östergötlands län 1021 LOGTL 202100-2270
Malmö universitet 1241 MAH 202100-4920
Medlingsinstitutet 1263 MI 202100-5174
Migrationsverket 1120 MIGR 202100-2163
Mittuniversitetet 1209 MH 202100-4524
Moderna museet 1255 MM 202100-5091
Myndigheten för arbetsmiljökunskap 1404 Mynak 202100-6875
Myndigheten för delaktighet 1332 MFD 202100-5588
Myndigheten för digital förvaltning 1406 Digg 202100-6883
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 1326 MFF 202100-4169
Myndigheten för kulturanalys 1374 MKA 202100-6404
Myndigheten för press, radio och tv 1370 MPRT 202100-6347
Myndigheten för psykologiskt försvar 1417 MPF 202100-7014 Myndigheten startade 2022-01-01.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1349 MSB 202100-5984
Myndigheten för stöd till trossamfund 1261 SST 202100-5141
Myndigheten för tillgängliga medier 1167 MTM 202100-3591
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 1356 MTUA 202100-6164
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 1141 MUCF 202100-1173
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 1376 MVOA 202100-6412
Myndigheten för yrkeshögskolan 1361 MYH 202100-6230
Mälardalens universitet 1157 MDU 202100-2916 Ändrade namn från Mälardalens högskola till Mälardalens universitet 2022-01-01.
Nationalmuseum 1044 NM 202100-1108
Naturhistoriska riksmuseet 1037 NRM 202100-1124
Naturvårdsverket 1115 NV 202100-1975
Nordiska Afrikainstitutet 1099 NAI 202100-2726
Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 1414 NPO 202100-6933 Myndigheten startade 2020-01-01. Kanslipersonal som arbetar vid Nämnden för prövning av oredlighet i forskning är inte anställd av nämnden utan av värdmyndigheten Etikprövningsmyndigheten.
Patent- och registreringsverket 1065 PRV 202100-2072
Pensionsmyndigheten 1363 PM 202100-6255
Polarforskningssekretariatet 1175 POLAR 202100-4060
Polismyndigheten 1104 POLM 202100-0076
Post- och telestyrelsen 1200 PTS 202100-4359
Regeringskansliet 1243 RK 202100-3831
Revisorsinspektionen 1231 RI 202100-4805
Riksantikvarieämbetet 1007 RAA 202100-1090
Riksarkivet 1004 RA 202100-1074
Riksdagens ombudsmän JO 1046 JO 202100-2650
Riksdagsförvaltningen 1109 RD 202100-2627
Riksgäldskontoret 1043 RGK 202100-2635
Riksrevisionen 1284 RIKSR 202100-5422
Rymdstyrelsen 1132 RS 202100-2585
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 1266 ESF 202100-5224
Rättsmedicinalverket 1193 RMV 202100-4227
Sameskolstyrelsen 1168 SAMS 202100-4631
Sametinget 1211 SA 202100-4573
Sjöfartsverket 1093 SJOV 202100-0654
Skatteverket 1128 SKV 202100-5448
Skogsstyrelsen 1078 SKS 202100-5612
Skolforskningsinstitutet 1399 SF 202100-6602
Socialstyrelsen 1029 SOS 202100-0555
Specialpedagogiska skolmyndigheten 1344 SPSM 202100-5745
Spelinspektionen 1138 LI 202100-3310 Ändrade namn från Lotteriinspektionen till Spelinspektionen 2019-01-01.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 1202 SBU 202100-4417
Statens centrum för arkitektur och design 1098 ARKDES 202100-3427
Statens energimyndighet 1250 STEM 202100-5000
Statens fastighetsverk 1213 SFV 202100-4474
Statens försvarshistoriska museer 1148 SFHM 202100-0464
Statens geotekniska institut 1081 SGI 202100-0712
Statens haverikommission 1161 SHK 202100-3260
Statens historiska museer 1008 SHMM 202100-4953
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1359 SIUN 202100-6214
Statens institutionsstyrelse 1215 SIS 202100-4508
Statens jordbruksverk 1195 SJV 202100-4151
Statens konstråd 1076 SK 202100-1033
Statens kulturråd 1139 KUR 202100-1280
Statens maritima och transporthistoriska museer 1073 SMM 202100-1132
Statens medieråd 1375 SMR 202100-6396
Statens museer för världskultur 1259 SMVK 202100-5075
Statens musikverk 1169 SMV 202100-3666
Statens servicecenter 1381 SSC 202100-6453
Statens skolinspektion 1347 SSIP 202100-6065
Statens skolverk 1196 SKOL 202100-4185
Statens tjänstepensionsverk 1103 SPV 202100-0928
Statens veterinärmedicinska anstalt 1069 SVA 202100-1868
Statens väg- och transportforskningsinstitut 1129 VTI 202100-0704
Statistiska centralbyrån 1039 SCB 202100-0837
Statskontoret 1032 STKT 202100-0852
Stockholms konstnärliga högskola 1391 SKH 202100-6560
Stockholms universitet 1061 SU 202100-3062
Strålsäkerhetsmyndigheten 1343 SSM 202100-5737
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 1173 SWEDAC 202100-3815
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 1112 SIDA 202100-4789
Svenska institutet 1085 SI 202100-4961
Svenska institutet för europapolitiska studier 1277 SIEPS 202100-5331
Sveriges geologiska undersökning 1055 SGU 202100-2528
Sveriges lantbruksuniversitet 1158 SLU 202100-2817
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 1059 SMHI 202100-0696
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1341 SIN 202100-5703
Säkerhetspolisen 1233 SAPO 202100-6594
Södertörns högskola 1234 SH 202100-4896
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 1280 TLV 202100-5364
Tillväxtverket 1357 TVV 202100-6149
Totalförsvarets forskningsinstitut 1265 FOI 202100-5182
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk 1235 TPPV 202100-4771 Ändrade namn från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk 2021-01-01.
Trafikanalys 1368 TA 202100-6305
Trafikverket 1367 TRV 202100-6297
Transportstyrelsen 1348 TS 202100-6099
Tullverket 1023 TV 202100-0969
Umeå universitet 1113 UMU 202100-2874
Universitets- och högskolerådet 1382 UHR 202100-6487
Universitetskanslersämbetet 1383 UKÄ 202100-6495
Upphandlingsmyndigheten 1400 UHM 202100-6610
Uppsala universitet 1001 UU 202100-2932
Verket för innovationssystem 1270 VINOVA 202100-5216
Vetenskapsrådet 1267 VR 202100-5208
Åklagarmyndigheten 1110 ÅKM 202100-0084
Örebro universitet 1159 ORU 202100-2924
Överklagandenämnden för studiestöd 1272 OKS 202100-5273

Kontakt