Leasing

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2009:36
Publiceringsdatum
2010-01-28

Ladda ner

När en myndighet ska anskaffa en anläggningstillgång är huvud-regeln enligt kapitalförsörjningsförordningen att myndigheten finansierar anläggningstillgången med lån hos Riksgälden. Enligt 12 § får en myndighet ingå avtal om leasing under förutsättning att det, sett över hela den ekonomiska livslängden, leder till en lägre kostnad för staten än anskaffning genom köp (lånefinansiering).

Syftet med handledningen att sprida kunskap om leasing och att göra myndigheterna uppmärksamma på de eventuella fallgropar.

Den kalkylmodell som hänvisas till i handledningen (sidan 13) har utgått.

Kontakt