Publicering av Underlag till statens finansiella sparande (UFS) 2020 kv1

Datum:

ESV producerar information om nationalräkenskaperna, benämnt Underlag till statens finansiella sparande. Utgångspunkt för beräkningarna är de regler, definitioner och klassificeringar som gäller för de 28 medlemsländerna i EU.

Resultatet av underlaget till statens finansiella sparande ligger till grund för Nationalräkenskapsberäkningar vid Statistiska centralbyrån, SCB, och används till ekonomisk analys. Resultatet används också vid beräkning av EU-avgifter och uppföljning av EU-ländernas ekonomiska situation. Till viss del används det finansiella sparandet också vid granskning enligt konvergenskriterierna.

Beräkningar görs kvartalsvis och resultatet publiceras knappt två månadader efter utgånget kvartal

Dela